eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Budowa infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej SłupiOgłoszenie z dnia 2022-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 302 50 94 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 41 302 61 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.zggs.biuletyn.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-597af8c6-72ae-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020668/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa pasażu drewnianej infrastruktury w Nowej Słupi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.PNS.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pasażu infrastruktury drewnianej przy
ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi na działkach nr ewid. 1195/2, 1195/3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności, bądź urzędową informacją o braku konieczności uzyskania takiego pozwolenia.
Pasaż infrastruktury drewnianej stanowią pawilony handlowe w ilości 10 szt, będące odrębnymi, samodzielnymi stanowiskami, z możliwością przeniesienia w całości za pomocą dźwigu w inne miejsce. Każdy z nich zwieńczony czterospadowym daszkiem z uskokiem, opartym na ścianie tylnej oraz słupkach frontowych jest niezależnie zamykany, wykładanymi drzwiami bocznymi oraz uchylnymi elementami okiennic. Konstrukcje stanowią ramy stalowe, wykonane z profili zamkniętych zabezpieczonych przed korozją obudowane drewnem. Zadaszenie w formie czterospadowego dachu. Konstrukcja nośna pawilonów wykonana jest ze stali – profil zamknięty RK 100x100. Elementy stalowe łączone poprzez spawanie zapewniając tym samym sztywność i stabilność konstrukcji. Rama stalowa w rzucie kwadratu usztywniona poprzeczkami do których od góry przykręcona jest podłoga z desek gr. 3 do 5 cm, modrzewiowa alternatywa dębowa. Deski przykręcone są wkrętami ze stali nierdzewnej. Rama z profili zamkniętych powtórzona jest w poziomie zadaszenia. Słupy pionowe wykonane z analogicznych profili zamkniętych łączą ramy w poziomie podłogi i stropu. Ponad dach wyprowadzony jest element stalowy (znajdujący się pod podniesionym dachem) pozwalający na podniesienie całego pawilonu. Całość konstrukcji z profili stalowych – ściany oraz słupy obudowane są drewnem. Elementy ruchome (drzwi i lady) wykonane w całości z drewna. Do obudowy zastosowano drewno świerkowe, grubości okładziny 2 i 4 cm. Dodatkowo elementy z litego grubego drewna takie jak zastrzały przy słupkach czy konstrukcja dachu. Drewno musi być zaimpregnowane przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo. Obudowy drewniane łączone są na blacho wkręty i śruby nierdzewne lub z uszlachetnionej stali. Pokrycie dachowe zaprojektowane jest z zastosowaniem gontów bitumicznych na deskowaniu pełnym (na deskowaniu pod pokrycie z gontu należy położyć papę podkładową). Poszczególne pawilony ustawione są jak na zamiennym rysunku zagospodarowania terenu w układzie kaskadowym zgodnie z istniejącymi spadkami terenu. Ustawiane są na płytkach chodnikowych na wzmocnionej nawierzchni – pomiędzy płytkami - wypełnienie żwirem.
Powierzchnia zabudowy pojedynczego pawilonu wynosi 3,8 m2, zespołu 38,00 m2.
Każdy z pawilonów należy wyposażyć w gaśnice z homologacją wraz z uchwytami mocującymi o pojemności zgodnej z projektem budowlanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45213112-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199998,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199998,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAAZ STUDIO ARCHITEKTURY Adam Paradowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 369960553

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 38

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199998,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.