eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki"Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227555534

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720987

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e10331d-9e28-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038922/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063030

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki
1. . Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową:
a) z recyklera na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki na powierzchni do 1.000m2(powierzchnia ubytków do 10 m.kw)
b) z recyklera na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki na powierzchni do 3.000 m² (powierzchnia ubytków powyżej 10 m.kw)
c) regulacja pionowa urządzeń podziemnych – studzienek, włazów kanałowych, wpustów ulicznych itp. Koszt niezbędnych robót towarzyszących należy ująć w cenie jednostkowej- 60 szt..

Zamawiający wymaga, aby prace w zakresie napraw cząstkowych były prowadzone przez minimum dwie brygady remontowe z wydajnością do 80 m.kw robót remontowych dziennie
UWAGA: Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia określają tabela kosztowa/przedmiar robót stanowiąca załącznik nr 1a do SWZ i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 768688,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 768688,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 768688,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wielobranżowy Zakład Budowlano-Usługowy "POLMAXBAU" Mieczysław Malinowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5290014319

7.3.3) Ulica: Przeskok 10

7.3.4) Miejscowość: Milanówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-822

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 768688,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.