eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miękinia › Przebudowa ulicy Kalinowej w miejscowości WilkszynOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Kalinowej w miejscowości Wilkszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 717359228

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Kalinowej w miejscowości Wilkszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f5fb299-c33b-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015562/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa ulicy Kalinowej w miejscowości Wilkszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f5fb299-c33b-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz https://bip.miekinia.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2)Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny
3) Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
4) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf..
5) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.
Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich formatach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Miękini jest: Burmistrz Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Dawid Kaszuba – RODOSTAR e-mail iod@miekinia.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 i art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KRO.ZP.271.06.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja obejmuję branżę drogową i elektryczna.

Branża drogowa:

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi o długości ok. 210 m wraz z budową oświetlenia drogowego. Zakres Inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni poprzez wykonanie konstrukcji drogowej wraz z warstwą wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego, poboczy ul. Kalinowej, przebudowę zjazdów z kostki betonowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z linią elektroenergetyczna nN.

Branża elektryczna:

1. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Zakres opracowania projektowego obejmuje m.in. budowę infrastruktury oświetleniowej polegającej na budowie 7 punktów świetlnych oraz wykonaniu nowej linii kablowej zasilającej projektowane latarnie oświetleniowe.

2. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Zakres opracowania branży elektroenergetycznej obejmuje odkopanie i przełożenie istniejących linii kablowych nN w lokalizacjach kolidujących z projektowaną przebudową układu drogowego. Dodatkowo zakres opracowania obejmuje montaż rur dwudzielnych na części istniejących przebiegów linii kablowych nN w lokalizacjach zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert cena oraz okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek
wówczas, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa, remont drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującą osobę wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz poda informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:

Kierownik Budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (liczone od dnia uzyskania uprawnień
budowlanych);
Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektroenergetycznych, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW).
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 IDW).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).
2) Kosztorysy ofertowe.
3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).
4) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 IDW). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
4) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy (składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 IDW).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formie przewidzianej ustawą Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ust. 1 pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie; oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu,
3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 1).
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
2.1.Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających
mediami w terminie 2 miesięcy;
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie
chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;
f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające
planowe wykonanie robót;
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia
prac, np.: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami,
przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg;
h) opóźnienia z przyczyn leżących po stronie podmiotów zewnętrznych np. JST;
i) wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych typu strajki, epidemia, stan wyjątkowy, uniemożliwiających podjęcie, prowadzenie
lub zakończenie robót budowlanych (usług i dostaw).
2.1.2.Zmian osobowych w przypadku:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy, pod warunkiem, że osoby te będą
spełniały wymagania określone w SWZ;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w
przypadku, gdy nowy podwykonawca po siada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby
zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,
c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą
doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do
wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez
Wykonawcę osobiście.
4. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w projekcie umowy (Część III SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.