eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego OW z siedzibą w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego OW z siedzibą w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-032

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zamowienia.Publiczne@nfz-rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego OW z siedzibą w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a48d2679-c3c9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00322279/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.nfz-rzeszow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@nfz-rzeszow.pl.
Wejście na Platformę zakupową poprzez link: https://nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl. Komunikacja ta odbywa się zgodnie z Rozp. PRM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz.U. z 2020 poz.2452).
Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się i logując, w przypadku posiadania konta na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy, oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający inf. że instrukcja korzystania z Platformy zamieszczona jest na Platformie zakupowej w zakładce ”Regulacje i procedury procesu zakupowego”
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przedmiotowym post. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez strony zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wyk. przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Systemu.
Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp., Zam. podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy zakupowej:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/ Windows 7/ Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
d)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf
e) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przysyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formie: PDF.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Zam. określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES,
b)Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ09-WAG-ZP.251.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnej dostawie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje materiały eksploatacyjne oryginalne (tzn. materiały wyłącznie wyprodukowane przez producentów urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nieeksploatowane, nieuzupełniane, nieprzerabiane, wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane, będą one wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych w ponownym procesie produkcji, tzn. takich, które nie posiadają elementów pochodzących z recyklingu lub demontażu, nie noszących śladów otwierania). Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być pakowane pojedynczo, zostać dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo (znak firmowy producenta) i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, wykaz typów i modeli urządzeń do których dany materiał jest przeznaczony, termin ważności, opakowanie nie może mieć znamion otwierania i śladów uszkodzeń. Materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku, nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, informującym o liczbie wydrukowanych stron. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 2 do SWZ, który jest jednocześnie szczegółowym formularzem cenowym. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy –załącznik nr 10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192320-0 - Taśmy do drukarek

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin realizacji zamówienia (T) – waga kryterium 30%.
3) Okres gwarancji (G) – waga – kryterium 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (każdorazowe zamówienie)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na sukcesywnej dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, w okresie co najmniej 12 miesięcy, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana z załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie – załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 275 z późń. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, - załącznik nr 6 do SWZ;
4) wykaz dostaw, stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, podmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. – załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw został wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na sukcesywnej dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, w okresie co najmniej 12 miesięcy, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana z załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w opisie kryteriów oceny ofert Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą:
1) w przypadku oferowania materiałów równoważnych Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych równoważnych, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
2) wraz z ofertą przedstawić raporty z testów wydajności danego produktu zgodnie z wymaganiami normy wg normy ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 i normy ISO/ IEC 24712 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów równoważnych. Wykazane poziomy wydajności nie mogą być gorsze od deklarowanych poziomów wydajności produktów oryginalnych. Wszystkie powyższe raporty muszą być wydane przez niezależny od producenta podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że oferowane produkty, w zależności od rodzaju, odpowiadają tym normom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) w przypadku oferowania materiałów równoważnych Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych równoważnych, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
2) wraz z ofertą przedstawić raporty z testów wydajności danego produktu zgodnie z wymaganiami normy wg normy ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 i normy ISO/ IEC 24712 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów równoważnych. Wykazane poziomy wydajności nie mogą być gorsze od deklarowanych poziomów wydajności produktów oryginalnych. Wszystkie powyższe raporty muszą być wydane przez niezależny od producenta podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że oferowane produkty, w zależności od rodzaju, odpowiadają tym normom.
3) Brak raportów lub ich niezgodność z wymaganymi powyżej normami skutkować będzie wezwaniem takiego Wykonawcy, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określa wzór umowy - załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową https://nfz-rzeszow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.