eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RCOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Myśliborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmysliborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatmysliborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971628152

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Północna

1.11.4.) Miejscowość: Myślibórz

1.11.5.) Kod pocztowy: 74-300

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwmysliborz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.cuwmysliborz.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95f59042-c3c7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043148/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@cuwmysliborz.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Pełnomocnika Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Pełnomocnika Zamawiającego przed upływem tego terminu (w godzinach pracy Pełnomocnika Zamawiającego, w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Pełnomocnika Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Pełnomocnika Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego; https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Pełnomocnik Zamawiającego zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
5. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości zamieszczenia wszystkich informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@cuwmysliborz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości zamieszczenia wszystkich informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.131.46.2023.KpK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC do remontów nawierzchni w ilości szacunkowej do 45 ton zwanej w dalszej części ”emulsja” lub ”materiał”.
2. Zamówienie obejmuje dostawę emulsji w ilości 45 ton. Oferowana cena będzie uwzględniać cenę zakupu emulsji wraz z jej załadunkiem na samochód i kosztem transportu do punktu, o którym mowa w ust. 6.
Uwaga! Podana ilość emulsji asfaltowej C65B3RC jest wielkością maksymalną. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia.
3. Dostawa emulsji odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w ilości od 1 do 2,5 tony jednorazowo. Emulsja powinna spełniać wymagania normowe zgodne z normą europejską PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych lub równoważnej.
4. Gwarancja jakości:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego, dostarczać będzie na wezwanie Zamawiającego a koniecznie do pierwszej dostawy kopię krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1213) potwierdzającą zgodność emulsji z normą PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych z zastrzeżeniem zapisu art. 105 ust 3 i 4 ustawy PZP.
b) W przypadku, gdy emulsja asfaltowa nie będzie spełniała wymagań zawartych w SWZ oraz w umowie, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, wymienić emulsję nieodpowiadającą wymaganiom i dostarczyć we wskazane miejsce emulsję o właściwej jakości.
6. Warunki dostaw:
1) dostawa na plac Obwodu Drogowego w Cychrach ul. lub Obwodu Drogowego w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 6, 74-300 Myślibórz – w zależności od dyspozycji Zamawiającego w złożonym zapotrzebowaniu.
2) przetankowanie emulsji, przy użyciu pompy Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego w godz. pracy Zamawiającego tj. od 7.00 – 15.00
7. Koordynator Zamawiającego zgłosi pisemnie lub telefonicznie koordynatorowi Wykonawcy o zapotrzebowaniu na materiał. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiału w terminie - nie przekraczającym 3 dni robocze liczone od dnia złożenia zamówienia.Dokłady termin dostawy materiału (tj. data oraz godzina) Wykonawca ustali z osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113620-7 - Asfalt

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolnośc technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizował należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na sukcesywnych dostawach przez okres minimum 3 miesięcy kruszyw i/lub emulsji asfaltowych stosowanych do naprawy nawierzchni dróg, o wartości nie mniejszej niż 111.000,00 zł brutto.
Uwaga! Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli będzie go spełniał jeden z Wykonawców składających ofertę.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wypełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 2b do SWZ,
5) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy tj. (1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
(2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych o których mowa powyżej. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p.
6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru zawartego w załączniku nr 2a do SWZ;
Uwaga! Część załącznika nr 2a do SWZ dotyczącą polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wypełnia się tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych dostaw nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, wartości, okresu i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli będzie go spełniał jeden z Wykonawców składających ofertę.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 454 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest niedopuszczalna.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a. zmiany podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy;
b. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy, w zakresie dostosowującym umowę do tych zmian,
c. zmian zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy;
d. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
e. z uwagi na sytuację pandemiczną lub konflikt zbrojny dotrzymanie terminu realizacji pojedynczych zleceń (zamówień) w terminie wskazanym w § 2 umowy będzie co najmniej utrudnione. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego przed terminem dostawy i uzgodnić z Zamawiającym dopuszczalny termin pojedynczego zlecenia. (zmiana nie wymaga aneksu);
f. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, „klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
g. w przypadku powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, co Wykonawca jest w stanie potwierdzić za pomocą stosownych środków dowodowych (np. oświadczenia, dokumenty).
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również w następujących sytuacjach:
a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu);
b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji, Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości zamieszczenia szczegółowych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w paragrafie 8 załącznika nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.