eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipka › ,, Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia''Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,, Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791371

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Lipka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-420

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672665041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipka.pnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,, Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad06a752-c339-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036830/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 ,, Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia’’

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.gminalipka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.gminalipka.pl
oraz poczta e-mail: zamowienia@gminalipka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta składana jest pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy
Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.gminalipka.pl oraz poczty elektronicznej.
b) Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie,
2) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://pzp.gminalipka.pl/#/authentication/register
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
3) proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca
konto reprezentuje.
g) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i powiadomień mailowych oraz wiadomości e-mail ( z wyłączeniem oferty oraz jej załączników).
h) Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące
informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i
odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany
ze znacznikiem czasu UTC.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy https://pzp.gminalipka.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów, lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipka reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka; e-mail:gmina@lipka.pnet.pl
▪ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Lipka jest Beata Lewandowska-Weiser adres e-mail: biuro@iodopiIa.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.PDK.2023.RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1- roboty budowlane polegające na przebudowie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce wraz z montażem wykładziny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia dla części nr 1 określony został w Rodziale III pkt 8 oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

51300000-5 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia o których mowa w Rozdziale III SWZ, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

Lp. Opis kryterium oceny ofert Znaczenie
1. Cena brutto 60%
2. Okres udzielonej gwarancji
40%
Suma: 100%

2. Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryteriów wynos i 100 pkt.
3. Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena brutto”.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60 pkt. Wg wzoru:
Cena ofertowa brutto – 60% (waga) – maksymalnie 60 punktów ( każda z części będzie obliczana niezależnie)

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

4. Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”:
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi kryterium wynosi 40 pkt.
1) Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według poniższego wzoru:
a) W przypadku części nr 1- roboty budowlane i części nr 3 – dostawa i montaż foteli
- Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt.
- za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – wykonawca otrzyma 10 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 18 miesięcy – wykonawca otrzyma 30 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

b) dla części nr 2, o których mowa w Rozdziale III SWZ:
 Okres gwarancji minimum 24 miesiące – wykonawca otrzyma 0 pkt.
 za wydłużenie okresu gwarancji o 3 miesiące – wykonawca otrzyma 10 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 9 miesięcy – wykonawca otrzyma 30 pkt
 za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5. W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy w przypadku części 1 oraz części 3 oraz krótszej niż 24 miesięcy w przypadku części 2 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
6. Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę okresu gwarancji w wielkości 36 miesięcy w przypadku części 1 oraz części 3 oraz w wielkości 24 miesięcy w przypadku części 2; oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów.
7. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert nie więcej niż 40 punktów.
6. Ocenę całkowitą oferty stanowi suma punktów poszczególnych kryteriów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości: wartość punktowa w kryterium „Cena brutto” + wartość punktowa w kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 - dostawa i montaż: oświetlenia i mechaniki scenicznej- technologie sceniczne oraz nagłośnienia- system elektroakustyczny
Dokumentacja projektowa dla części nr 2 określona została w załączniku nr 13 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

30237280-5 - Akcesoria zasilające

32343000-9 - Wzmacniacze

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31527000-6 - Reflektory punktowe

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

44316300-1 - Kratownice

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia o których mowa w Rozdziale III SWZ, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

Lp. Opis kryterium oceny ofert Znaczenie
1. Cena brutto 60%
2. Okres udzielonej gwarancji
40%
Suma: 100%

2. Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryteriów wynos i 100 pkt.
3. Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena brutto”.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60 pkt. Wg wzoru:
Cena ofertowa brutto – 60% (waga) – maksymalnie 60 punktów ( każda z części będzie obliczana niezależnie)

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

4. Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”:
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi kryterium wynosi 40 pkt.
1) Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według poniższego wzoru:
a) W przypadku części nr 1- roboty budowlane i części nr 3 – dostawa i montaż foteli
- Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt.
- za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – wykonawca otrzyma 10 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 18 miesięcy – wykonawca otrzyma 30 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

b) dla części nr 2, o których mowa w Rozdziale III SWZ:
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące – wykonawca otrzyma 0 pkt.
*za wydłużenie okresu gwarancji o 3 miesiące – wykonawca otrzyma 10 pkt
* za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt
* za wydłużenie okresu gwarancji o 9 miesięcy – wykonawca otrzyma 30 pkt
* za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5. W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy w przypadku części 1 oraz części 3 oraz krótszej niż 24 miesięcy w przypadku części 2 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
6. Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę okresu gwarancji w wielkości 36 miesięcy w przypadku części 1 oraz części 3 oraz w wielkości 24 miesięcy w przypadku części 2; oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów.
7. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert nie więcej niż 40 punktów.
6. Ocenę całkowitą oferty stanowi suma punktów poszczególnych kryteriów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości: wartość punktowa w kryterium „Cena brutto” + wartość punktowa w kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3- dostawa i montaż elementów wyposażenia – fotele widowiskowe w ilości 230 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 określony został w załączniku nr 14 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113100-8 - Fotele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia o których mowa w Rozdziale III SWZ, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

Lp. Opis kryterium oceny ofert Znaczenie
1. Cena brutto 60%
2. Okres udzielonej gwarancji
40%
Suma: 100%

2. Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryteriów wynos i 100 pkt.
3. Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena brutto”.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60 pkt. Wg wzoru:
Cena ofertowa brutto – 60% (waga) – maksymalnie 60 punktów ( każda z części będzie obliczana niezależnie)

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

4. Sposób obliczania punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”:
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi kryterium wynosi 40 pkt.
1) Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium okres gwarancji obliczone zostanie według poniższego wzoru:
a) W przypadku części nr 1- roboty budowlane i części nr 3 – dostawa i montaż foteli
- Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt.
- za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – wykonawca otrzyma 10 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 18 miesięcy – wykonawca otrzyma 30 pkt
- za wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

b) dla części nr 2, o których mowa w Rozdziale III SWZ:
Okres gwarancji minimum 24 miesiące – wykonawca otrzyma 0 pkt.
* za wydłużenie okresu gwarancji o 3 miesiące – wykonawca otrzyma 10 pkt
* za wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt
*za wydłużenie okresu gwarancji o 9 miesięcy – wykonawca otrzyma 30 pkt
* za wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5. W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy w przypadku części 1 oraz części 3 oraz krótszej niż 24 miesięcy w przypadku części 2 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ.
6. Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę okresu gwarancji w wielkości 36 miesięcy w przypadku części 1 oraz części 3 oraz w wielkości 24 miesięcy w przypadku części 2; oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów.
7. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert nie więcej niż 40 punktów.
6. Ocenę całkowitą oferty stanowi suma punktów poszczególnych kryteriów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości: wartość punktowa w kryterium „Cena brutto” + wartość punktowa w kryterium „Okres udzielonej gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (rozdział VI SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.;

4) zdolności techniczne lub zawodowe :
1) W przypadku części nr 1 zamówienia (roboty budowlane polegające na przebudowie, sali widowiskowo-kinowej GOK Lipka wraz z montażem wykładziny):
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego lub budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych)*.
2) W przypadku części nr 2 zamówienia ( dostawa i montaż: oświetlenia i mechaniki scenicznej- technologie sceniczne oraz nagłośnienia- system elektrokustyczny)
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną dostawę wraz z montażem polegające na dostawie i montażu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w budynku (budynkach) o wartości minimum 600.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT* .
3) W przypadku części nr 3 zamówienia- dostawa i montaż elementów wyposażenia – fotele widowiskowe w ilości 230 sztuk.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną dostawę wraz z montażem polegające na dostawie i montażu foteli widowiskowych w budynku (budynkach) o wartości minimum 200.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT*

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w
SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
b) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej- stanowi załącznik nr 10.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych – wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat; na dostawy i usługi wykonanych nie wcześniej okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty/dostawy/usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Powyższe okresy liczy się zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
Wzór wykazu robót budowlanych/dostaw i usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, WRAZ Z OFERTĄ należy dostarczyć:
a) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium,
b) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium,
c) Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli - dopuszczalna utrata grubości procentowej próbki pianki maksymalnie 3% wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010
d) Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom 4
e) Karta techniczna tkaniny potwierdzająca wszystkie wymagane parametry.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu:
a) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium,
b) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium,
c) Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli - dopuszczalna utrata grubości procentowej próbki pianki maksymalnie 3% wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010
d) Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom 4

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dodatkowo do oferty należy dołączyć
b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
f) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w postępowaniu (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
g) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII SWZ, składa z ofertą każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2.2. Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym), 2.3.Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/ wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w
Postanowieniach które zostaną wprowadzone do umowy ,które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.gminalipka.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.