eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radwanice › Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna
poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADWANICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 17

1.5.2.) Miejscowość: Radwanice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@radwanice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radwanice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/radwanice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna
poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2eefec7d-758c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026368/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479938

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: InII.271.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Szprotawa w miejscowości Buczyna wraz z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buczyna i Radwanice.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę kładki pieszo-rowerowej jednoprzęsłowej w technologii stalowo-żelbetowej o szer. 3,0 m i rozpiętości 47,11 m, opartej po obydwu stronach na podporach w postaci żelbetowych ścian oporowych,
b) przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 83 w obrębie Buczyna o szer. 4,0 m. i długości 910,0 m, o nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych niezwiązanych, zagęszczonych mechanicznie wraz z warstwą klinującą grysu granitowego oraz przebudową obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,50 m. Droga stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych oraz do projektowanej kładki pieszo-rowerowej od strony obrębu Buczyna,
c) przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 549/2 w obrębie Radwanice o szer. 4,0 m. i długości 565,0 m, o nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych niezwiązanych, zagęszczonych mechanicznie wraz z warstwą klinującą grysu granitowego oraz przebudową obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,50 m. Droga stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych oraz projektowanej kładki pieszo-rowerowej od strony obrębu Radwanice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed otwarciem ofert zamawiający umieścił, na stronie prowadzonego postępowania, informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 2 857 142,86 zł. Tym samym oferta z najniższą ceną wynoszącą 5 622 745,40 zł przewyższa kwotę 2 857 142,86 zł, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.