eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszyOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a46a239-c308-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 1.4. włączona obsługa JavaScript, 1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 str. 2 z 2018 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl; 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 857318139; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres świadczonej usługi będzie obejmował:
1. oczyszczanie chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych w następujący sposób:
1) na oczyszczanej powierzchni należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia w tym m.in. papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych, zlecony obszar powinien być utrzymywany w ciągłej czystości,
2) zebrane ze zleconego obszaru wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać wywiezione na składowisko,
3) trawa i chwasty przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach ulicznych oraz spomiędzy kostek „Polbruk” i płytek betonowych powinny być systematycznie usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych,
4) w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub marznącej mżawki w okresie obowiązywania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i usuwania gołoledzi z przedmiotowego terenu, śliskość powinna być usuwana za pomocą 30% mieszanki piaskowo-solnej,
5) Wykonawca zabezpiecza sprzęt i piasko-sól we własnym zakresie,
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconym terenie wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania, a w szczególności, gdy przyczyną zdarzenia będzie niezlikwidowana gołoledź lub śliskość.
2. opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz umieszczonych na przystankach komunikacyjnych w następujący sposób:
1) wszystkie kosze powinny być opróżniane na bieżąco i niedopuszczalne jest ich przepełnianie,
2) wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane,
3) zanieczyszczenia wybrane z koszy i wokół nich powinny zostać wywiezione na składowisko,
4) w okresie wiosennym i jesiennym kosze oraz teren w promieniu 1mb wokół każdego z nich powinien być odśnieżony w sposób umożliwiający korzystanie z nich,
5) kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku,
6) Zamawiający zapewni worki do psich pakietów oraz worki do koszy na śmieci w miejscach, gdzie wkłady metalowe są dewastowane lub z innych względów ich obsługa jest niemożliwa.
3. Zamawiający może wyłączyć z zestawienia miesięcznego powierzchnie chodników, placów, parkingów lub przystanków, na których wykonywane są roboty budowlane lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zleconego zadania.
4. Wykaz odcinków chodników do oczyszczania w sezonie letnim 2023 r. zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ o powierzchni 1730 m2, natomiast wykaz przystanków komunikacyjnych oraz umieszczonych na nich koszy zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ o powierzchni 920 m2 i 33 kosze. Łączna oczyszczana powierzchnia z obu załączników wynosi 2.650,00 m2 i może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Ilość koszy do opróżniania wynosi łącznie 222 szt. (w tym 3 psie pakiety) wg Załącznika Nr 2 do SWZ. Może być ona zmieniona w sezonie w zależności od potrzeb Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Worki i klucze do psich pakietów zapewni Zamawiający.
5. Warunki realizacji zamówienia:
1) Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131 oraz Pan Wiesław Sukaczuk tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i nr telefonu do umowy.
2) Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac.
3) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający na podstawie z art. 95 ustawy PZP, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności związane z letnim utrzymaniem chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżniania koszy objęte zamówieniem (o ile czynności te nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG).
2. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy albo
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, albo
3) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w pkt 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usługi o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe zgodnie z rozdz. 4 SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty 69.792,00 zł netto.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w ust. 1.
4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:
Cena – 100% (100 pkt)
w tym:
1) 75% (75 pkt) za miesięczne oczyszczenie 1 m2 chodnika, placu, parkingu lub przystanku komunikacyjnego z wszelkich zanieczyszczeń wraz z odwiezieniem ich na składowisko oraz z uwzględnieniem odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie w okresie wiosennym i jesiennym (w miesiącach: kwiecień, październik, listopad), liczone wg wzoru:
najniższa cena ofertowa spośród ofert ważnych / cena oferty badanej x75
2) 25% (25 pkt) za miesięczne opróżnienie jednego kosza oraz zanieczyszczeń w promieniu 5mb od niego z odwiezieniem zebranych zanieczyszczeń na składowisko, liczone wg wzoru:
najniższa cena ofertowa spośród ofert ważnych / cena oferty badanej x 25
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art.223 ust.2 ustawy PZP.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art.223 ust.2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 7 na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winie złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 5A do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg Załącznika nr 5B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu oferty (wg Załącznika nr 4 do SWZ).
Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. formularz oferty – wg Załącznika nr 4 do SWZ;
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
3. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 5A do SWZ)
4. oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 SWZ – wg Załącznika nr 5B do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winie złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 5A do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg Załącznika nr 5B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane zmiany umowy:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w §2 ust.3 umowy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień umowy, niestanowiących istotnych zmian niniejszej umowy:
1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numery kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
2) zmiana osoby koordynatora, numeru telefonu.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
1) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podstawą waloryzacji będzie kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (okres poprzedni = 100), ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany organu, który urzędowo go ustala mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i organu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi ww. wskaźnik lub organ.
2) Strony dopuszczają możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia.
3) Wysokość wskaźnika (zmniejszenie albo zwiększenie) uprawniająca strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3% w każdym ze wskazanych okresów waloryzacji.
4) Zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia wskaźnika. Zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
5) Warunkiem dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
7) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną nie może przekroczyć 15% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w §2 ust.3 umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.