eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krotoszyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@starostwo.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0eaebd3-bf5b-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063039/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być
zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje formaty .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Ofertę, a także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z postępowania przedmiotowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, itp. Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na niniejszej platformie Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Krotoszyński kontakt: Starostwo Powiatowe z siedzibą ul. 56 Pułku Piechoty
Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn tel. 62 725-42-56, e-mail starosta@krotoszyn.pl,
2. Inspektorem ochrony danych jest: Mikołaj Lechman, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700
Krotoszyn, e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl, tel. 62 725-42-56 wew. 354, e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z archiwizowaniem dokumentów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym przekazanie dokumentów/nośników danych do archiwum zakładowego.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
1) art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
2) ustawa Prawo zamówień publicznych zwanej dalej pzp;
5. Odbiorca danych - dane osobowe mogą być przekazane:
1) osobom i podmiotom uprawnionym i upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
3) dostawcom usług teleinformatycznych, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Czas przetwarzania:
1) dane osobowe osób, podmiotów będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2) dane osobowe osób, podmiotów z którymi została zawarta umowa, a czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3) oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie (jeżeli dotyczy).
7. Prawo osób, podmiotów, których dane dotyczą:
1) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
2) nie mają prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych; prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;, na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
8. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, podmiot, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
9. Wymóg podania danych: Osoba, podmiot będący uczestnikiem postępowania jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Powyższe wynika z obowiązku ustawowego określonego w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanego z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osoby, podmiotu będących uczestnikami w postępowaniu wynikają z ustawy pzp.
10. Profilowanie danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 19 ust. 2i3ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa wart.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,-w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 2) art. 75 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych: - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1- 3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. kompleksowa realizacja zadań w trzech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński
II
Zakres:
1. Przebudowa budynku D – warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, polegająca na: rozbudowie sali dydaktycznej, budowie zespołu sanitarnego, dostosowaniu obiektu do potrzeb niepełnosprawnych. Planowane rozwiązania: przebudowa ścian działowych, zmiana funkcji pomieszczeń, ocieplenie ścian i stropu, wyłączenie z ogrzewania poddasza nieużytkowego, wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej, wymiana okien, drzwi, bram zewnętrznych, instalacja wentylacji, wymiana oświetlenia, przebudowa instalacji grzewczej, nowe podłogi.
2. Prace przy zamku z XIV w. zabytku, zarządzanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim polegające na: Wymianie pokrycia dachowego w tym wymianie: dachówki karpiówki, uszkodzonych elementów więźby, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich na zamku i dobudówce, instalacji odgromowej oraz przemurowaniu kominów. - Wymianie stolarki okiennej i obróbce blacharskiej części parapetów zewnętrznych w zamku i dobudówce.
3. Prace przy kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie polegające na: - przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodnej na posesji szkoły, a także wewnątrz budynku szkoły i sal gimnastycznych, likwidacji nieczynnych zbiorników na nieczystości - Osuszeniu budynku szkoły - wykonanie drenażu odwadniającego wraz z odnową studzienek przyokiennych. - Kompleksowej modernizacji zagospodarowania terenu etap - I, na którym położony jest kompleks – wymiana częściowa utwardzeń i częściowa modernizacja ogrodzenia. – Pracach dekarskich polegających na renowacji podbitki dachowej wraz z wymianą orynnowania na budynku „małej” sali gimnastycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262300-4 - Betonowanie

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 29 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena – waga kryterium 60%
Kryterium 2: Okres gwarancji – waga kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach powyższych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie dachu na obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto,
3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej w obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;
4) dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i będą posiadać następujące uprawnienia do:
4.1. jedną osobę, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno–budowlanej; osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania budową na obiekcie zabytkowym lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów — zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają;
4.2. jedną osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych; osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz uprawnienia do kierowania przedmiotowymi robotami na obiekcie zabytkowym lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów — zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają;
4.3. jedną osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania przedmiotowymi robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów — zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają;
4.4. jedną osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych; osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania przedmiotowymi robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów — zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają.
4.5. jedną osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej; osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania przedmiotowymi robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów — zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają.

UWAGA!
A. W przypadku posiadania stosownych uprawnień o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z jedną z funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub sieci instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub inżynierii drogowej.
B. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch z ww. funkcji przez jedną osobę, jeśli wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.
C. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
D. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 zł.
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować pełen okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer rachunku: PKO BP S.A. 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440. W tytule przelewu należy podać znak sprawy i nazwę postępowania: „Wadium do postępowania nr Or.272.4.2023 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński”

Szczegółowy opis wnoszenia wadium znajduje się w Rozdziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b. wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym),
c. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/ wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ, tj. w § 22 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krotoszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
UWAGA!
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.