eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy RokietnicaOgłoszenie z dnia 2022-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy Rokietnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: "KOM-LUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632095681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 11

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 813 05 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kom-lub@kom-lub.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 639910084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zachodnia 4

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 814 64 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tp-kom.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 639910084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytkowo ul. Topolowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Rokietnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 814 57 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@puk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Wszystkie wymienione podmioty, będąc zobowiązanymi do stosowania przepisów ustawy z dnia 1 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2021 poz. 1129 z zm.) wspólnie przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do czego wyznaczyły i upoważniły „KOM-LUB” Sp. z o.o. (Lider grupy zakupowej). Udzielenie zamówienia publicznego, nastąpi poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wszystkie wymienione podmioty.
Na potrzeby niniejszego postępowania poprzez pojęcie „Lider grupy zakupowej”, należy rozumieć podmiot wyznaczony i upoważniony przez wszystkich zamawiających działających wspólnie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podejmowania czynności związanych z realizacją zamówienia – wskazanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy Rokietnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ba4f9a2-c4ce-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068183/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępowego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/inne-sprawy-urzedowe/zamowienia-publiczne/), adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /KOMLUB2/SkrytkaESP lub udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej (zamowienia@kom-lub.com.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, na stronie https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (zalecany rozmiar i format plików to: do 30 MB i .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dokumenty w postaci elektronicznej składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że: Administratorem danych osobowych jest
„KOM-LUB” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń.
Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KL.271.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 952000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. >>Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy Rokietnica<<, realizowanym poprzez przetransportowanie odpadów ze stacji przeładunkowej do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2022r., w tym:
a) Zadanie 1 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Miasta Luboń w ilości ok. 950 Mg.
b) Zadanie 2 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Tarnowo Podgórne w ilości ok. 440 Mg.
c) Zadanie 3 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Rokietnica w ilości ok. 310 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
a) Cena ofertowa brutto (C) - 100%.
2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w poszczególnych kryteriach w następujący sposób:
a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „C”:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
3. Łączna ilość punktów (P), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = (najniższa cena ofertowa/cena oferty badanej x 100 x 100%).
4. Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto i okresy gwarancji wskazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ).
5. Liczba punktów wyliczona w sposób wskazany w punkcie 3, będzie stanowić końcową ocenę oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1)-5), art. 109 ust.1 pkt. 4) i art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) oraz:
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do transportu odpadów (z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) o kodzie 20 03 07;
b) posiada uprawnienia do zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) o kodzie 20 03 07 lub wskaże instalację która zagospodaruje odpady, z zastrzeżeniem, że wskazana instalacja nie może być zlokalizowana w odległości większej niż 60 km od stacji przeładunkowej gdzie ww. odpady zostaną poddane procesowi odzysku.
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.
1.4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z podgrupy 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe a łączna wartości tego zamówienia w ramach jednej umowy to co najmniej 1 000 000,00 zł (lub dwa zamówienia o łącznej wartości 1 000 000,00 zł);
b) dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w tym co najmniej dwoma ciągnikami z naczepą typu "ruchoma podłoga" przystosowanymi do przewozu odpadu o kodzie 20 03 07;
c) posiada promesę (porozumienie lub umowę) z prowadzącym stację przeładunkową TP KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym w zakresie odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
c) Oświadczenie Wykonawcy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do transportu odpadów (z godnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) o kodzie 20 03 07.
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) o kodzie 20 03 07 lub/i dokument potwierdzający, że wskazana w ofercie instalacja zagospodaruje przyjęte od wykonawcy odpady objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.
c) Wykaz usług wykonanych (sporządzony np. wg wzoru w Załączniku nr 9 do SWZ), nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (sporządzony np. wg wzoru w Załączniku nr 9 do SWZ).
e) Kopia polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
f) Dokument potwierdzający posiadanie promesy (porozumienia lub umowy) z prowadzącym stację przeładunkową TP KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym w zakresie odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – np. wg Załącznika nr 8 do SWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (lub podmiotów na potencjał których wykonawca się powołuje), warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w całości musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub jeden podmiot na potencjał którego wykonawca się powołuje).
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w SWZ Rozdz. VIII punk 1.4.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia lub przerwy, w następujących przypadkach:
a) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia spowodowane jest nałożeniem na Wykonawcę ograniczeń w wykonywaniu prac/usług;
b) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia spowodowane jest zmianą wcześniej uzgodnionych warunków prowadzenia prac/usług;
Opóźnienie w ww. przypadkach nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.
2. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jeżeli Wykonawca wykaże we wniosku o zmianę wpływ danego czynnika na realizację Przedmiotu zamówienia. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia może zostać wówczas zmieniony o czas opóźnienia lub przerwy niezbędnej do usunięcia przeszkody w pracach.
3. Zmiany lub uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być akceptowane przez obie Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation). Oferta musi być opatrzona podpisem wykonawcy przed jej zaszyfrowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.