eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedliska › Dostawa środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280239333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedliska 77

1.5.2.) Miejscowość: Siedliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876291500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-mazury.elk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5967cb88-c18c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00134137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/739542

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739542

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739542
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy, prowadzonym w trybie podstawowym.
3. Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy, prowadzonym w trybie podstawowym.
3. Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PGO/03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej
i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach na okresie 12 miesięcy, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie do 14 dni od złożenia zamówienia drogą e-mail przez Zamawiającego.
3. Zamawiane artykuły Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
4. Artykuły będą dostarczane do siedziby Zamawiającego we wskazane przez niego miejsce
– do magazynu mieszczącego się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych
w Siedliskach k/Ełku, transportem Wykonawcy i na jego koszt, przy wykorzystaniu jego personelu.
W ramach dostawy Zamawiający rozumie również czynności polegające na wyładowaniu dostarczonego asortymentu przez Wykonawcę we wskazanym miejscu.
5. Realizacja dostaw przedmiotu umowy będzie odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00.
6. Każda dostarczona partia asortymentu musi być zgodna z doraźnym zamówieniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów fabrycznie nowych, pierwszego gatunku, które uzyskały stosowne certyfikaty i deklaracje dopuszczające do stosowania.
8. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom określonym
w Polskich i Europejskich Normach, musi być oznakowany znakiem „CE” i posiadać deklarację zgodności – zgodnie z ustawą z dn. 25 czerwca 2021 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) oraz wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami.
9. Przy określeniu wymogów w zakresie norm, zamawiający wskazuje to jako wymóg spełnienia tych norm lub równoważnych – w zakresie każdej części opisu przedmiotu zamówienia, czy asortymentów, w którym określono takie normy.
10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż stosowane w opisie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia materiałów są wartościami minimalnymi lub maksymalnymi.
11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zaoferuje dostawę artykułów objętych minimum 12 miesięczną gwarancją, której bieg rozpoczynać się będzie każdorazowo od dnia podpisania, bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego na daną partię asortymentu, z wyłączeniem asortymentu, dla którego nie wymagano gwarancji.
12. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji, maksymalnie do 30% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu wartości podstawowego zamówienia. Płatności w przypadku dostaw realizowanych w ramach prawa opcji obowiązywać będą zgodnie
z cenami, stawkami, opłatami oraz na zasadach określonych w umowie zawartej z Zamawiającym. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18800000-7 - Obuwie

18220000-7 - Odzież przeciwdeszczowa

18230000-0 - Odzież różna

35113440-5 - Kamizelki odblaskowe

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

39514100-9 - Ręczniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji, maksymalnie do 30% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu wartości podstawowego zamówienia. Płatności w przypadku dostaw realizowanych w ramach prawa opcji obowiązywać będą zgodnie z cenami, stawkami, opłatami oraz na zasadach określonych w umowie zawartej z Zamawiającym. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – według wzoru nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, następujących dokumentów:
1) Kserokopie certyfikatów wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania
z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kserokopie: świadectw, deklaracji zgodności, atestów;
2) Specyfikacje oferowanych wyrobów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Kserokopie certyfikatów wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania
z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kserokopie: świadectw, deklaracji zgodności, atestów;
2) Specyfikacje oferowanych wyrobów.
Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiana cen materiałów lub kosztów ma bezwzględny wpływ na wzrost wynagrodzenia. Bezwzględność wyrażać się powinna udowodnieniem przez Wykonawcę, że wzrost materiałów lub kosztów jest większy niż 10 % wartości umowy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
4. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
1) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą
w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
6) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy po uprzednim zaakceptowaniu próbki spełniającej opis przedmiotu zamówienia Wykonawca ma możliwość dostarczenia odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (niniejsza zmiana nie może skutkować zmianą ceny jednostkowej).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Profilu Nabywcy dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/739542

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.