eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krupski Młyn › Modernizacja basenu w Krupskim MłynieOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja basenu w Krupskim Młynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUPSKI MŁYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krasickiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Krupski Młyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-693

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 322857016

1.5.8.) Numer faksu: 322857077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bip.krupskimlyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krupskimlyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja basenu w Krupskim Młynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e211caf8-c198-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010584/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja basenu w Krupskim Młynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e211caf8-c198-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e211caf8-c198-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą” lub „Platformą e-Zamówienia”), która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz za pośrednictwem strony postepowania wskazanej w rozdziale 1 SWZ.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały wskazane w rozdziale 1. SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
6. Sposób złożenia oferty reguluje rozdział 21. SWZ.
7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia plików w formacie *.rar.
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem złożenia oferty z załącznikami oraz podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem, że po otwarciu ofert Wykonawca może komunikować się wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu oferty.
14. Komunikacja w postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w niniejszym rozdziale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający przekazuje poniższe informacje.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn reprezentujący Gminę Krupski Młyn z siedzibą: Urząd Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn tel. (32)285 70 16, e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach oraz prawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:
3.1. pisemnie pod adresem: 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9,
3.2. pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: gwozdz@krupskimlyn.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą Pzp) - przetwarzanie ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowlane, a także przez okres trwałości projektu, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; podanie danych jest niezbędne do realizacji zarówno postępowania, jak i dalszych etapów czyli podpisania umowy i jej realizacji.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w szerszym zakresie mogą być Organy Państwowe.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania własnych danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO własnych danych osobowych,
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację basenu w Krupskim Młynie w skład której wchodzi ułożenie w dnie niecki orurowania i montaż dysz dennych, niwelacja poziomu rynny przelewowej, podwyższenie murka przelewowego, wykonanie nowej warstwy wykończeniowej dna oraz ścian niecki basenowej, wykonanie instalacji dozowania chemii basenowej, wykonanie nowej warstwy wykończeniowej podestów do skoków oraz brodzika do płukania stóp, dostawa oraz montaż balustrad oraz schodów dla podestów do skoków, dostawa oraz montaż drabinek wejściowych do basenu, dostawa oraz montaż pryszniców, dostawa oraz montaż nowych pokryw dla istniejących zbiorników, dostawa oraz montaż lin basenowych wraz z systemowymi kotwami, dostawa odkurzacza basenowego, dostawa oraz montaż uchwytów na koła ratunkowe.
Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem wykonać dokumentację projektowo-wykonawczą w ramach każdej wymaganej branży oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenia na realizację robót. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do prowadzenia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych
Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja techniczna - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.
Wszystkie wbudowane w ramach zamówienia materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów budowlanych musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie basenu kąpielowego o wartości robót co najmniej 500 000 zł brutto dla każdego z tych zadań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i pkt 10.1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożona i podpisana w taki sposób,
żeby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez
każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4) Wszelka korespondencja w sprawie oferty dokonywana będzie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego na adres wskazany w ofercie.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach wynikających ze wzoru umowy lub ustawy Pzp.
2. Zmiana umowy dokonywana jest w formie pisemnej na zasadach wynikających z ustawy Pzp.
3. Wszelkie pytania dotyczące projektowanych postanowień umowy będą rozpatrywane przez Zamawiającego w trybie wyjaśniania treści SWZ.
4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, która nie wpłynie na ogólny charakter Umowy, także w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, na warunkach określonych poniżej:
1) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) wprowadzenia zmiany parametrów technicznych, technologii lub sposobu wykonania robót, wprowadzenia robót zamiennych, a także wprowadzenia materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na:
- podwyższenie jakości wykonywanych robót lub
- zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub kosztów eksploatacji lub
- wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu lub
- prawidłowe wykonanie zamówienia w przypadku błędów lub nieścisłości w dokumentacji zamówienia lub
- dostosowanie do zmian spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niedostępnością materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej,
b) zaniechania wykonania robót, w szczególności których wykonanie z przyczyn technicznych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym,
c) wprowadzenia zmian nieistotnych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w wykonywanych robotach budowlanych;
2) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1,
c) wprowadzenia robót dodatkowych – zgodnie z kosztorysem ofertowym lub wyceną ofertową lub z uwzględnieniem cen, zasad i składników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego;
3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
a) zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji publicznej, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
c) pojawiły się okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy, które powodują zwiększenie nakładu pracy, zmieniają chronologię wykonywania prac lub opóźniają realizację robót zasadniczych, zwłaszcza w przypadku wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót,
d) wystąpiły okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mające wpływ na należyte wykonanie Umowy;
e) wystąpiły warunki atmosferyczne odstępujące od normy, uniemożliwiające prowadzenie prac zgodnie z warunkami technicznymi, co zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu wstrzymania realizacji Umowy, lub przyczyn, za które Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie odpowiada.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się poprzez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.