eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrzeszów › Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskimOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostrzeszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 31

1.5.2.) Miejscowość: Ostrzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627320040

1.5.8.) Numer faksu: 627301771

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatostrzeszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatostrzeszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ea71cae-c186-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053958/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Numeracja zgodna z rozdziałem XII SWZ 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings 3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; 3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych; 6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych; 7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 8) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@powiatostrzeszowski.pl 4. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomoc protokołu TLS 1.3., Ciąg dalszy w Sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.272.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I zamówienie – Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 631/Wlkp/A na mocy decyzji z dnia 16.02.1998 r i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wytycznymi w załączonym pozwoleniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu numer 686/2022/A z dnia 27.09.2022 r.
W ramach modernizacji zostaną przeprowadzone następujące roboty:
Zakres robót na dachu :
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z izolacją przeciwwodną,
- przebudowa kominów wraz z odgruzowaniem i udrożnieniem przewodów wentylacyjnych,
- wymiana stolarki okiennej wbudowanej w dach zgodnie z historycznym wyglądem,
- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo – cynkowej grub. 0,7 mm ułożonej na macie strukturalnej,
- wykonanie nowych parapetów wewnętrznych drewnianych,
- wykonanie nowych wywiewek wentylacyjnych,
- wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej grub. 0,7 mm ułożonej na macie strukturalnej,
- wykonanie zabezpieczenia i wymiany elementów drewnianych elewacji,
- instalacje odgromowe z pomiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II zamówienia – Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 164/WLKP/A decyzją z dnia 16.04.2004r. i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wytycznymi w załączonym pozwoleniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu z dnia 31.10.2022 nr 794/2022/A dotyczący przebudowy oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu z dnia 26.10.2022 nr 782/2022/A dotyczący dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów ppoż.. W ramach modernizacji zostaną przeprowadzone następujące roboty:
a) w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach (DPS Kochłowy)
- modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych polegająca na demontażu istniejącej oczyszczalni oraz montażu i rozruchu technologicznego nowej oczyszczalni w tej samej lokalizacji w tym wykonaniu robót ziemnych, utylizacji urządzeń z demontażu, podłączenia sanitarnego i elektrycznego,
- modernizacja kotła olejowego z zasobnikami na wodę polegająca na demontażu istniejącego kotła, zasobników c.w.u. i części infrastruktury istniejącej kotłowni oraz montażu nowych urządzeń w postaci kotła o podobnej wydajności, zasobników na wodę i związanej z nią infrastruktury, a także uruchomieniu nowej kotłowni,
- modernizacja windy polegająca na demontażu i utylizacji istniejącej windy, wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem istniejącego szybu i bezpośredniego otoczenia szybu oraz montażu i uruchomieniu nowej windy,
- modernizacja łazienek i sanitariatów polegającej na demontażu istniejącej armatury, wyposażenia oraz okładzin, a następnie montażu nowych okładzin ścian i posadzki, malowaniu pozostałych powierzchni płaskich, montażu nowego wyposażenia i nowej armatury wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji do nowych urządzeń,
- modernizacja budynku terapeutyczno-mieszkalnego do wymogów przeciwpożarowych polegająca na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych tj. m.in. wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt gkf. i robót malarskich, robót elektrycznych związanych z instalacją oświetleniową w obrębie wykonywanych sufitów, montażu instalacji SAP, montażu dodatkowych opraw oświetleniowych i awaryjnych i ewakuacyjnych, opracowaniu projektów technicznych dotyczących w/w robót i wykonaniu aktualizacji instrukcji pożarowej.
b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie (SOSW Ostrzeszów)
- Prace modernizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie związane z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Zakres prac obejmuje modernizację korytarzy z wymianą oświetlenia, czujkami dymu, przyciskami oddymiania, wymianę 2 par drzwi wejściowych, wykonanie wejścia ewakuacyjnego z zabudową nowego korytarza w segmencie B, modernizację 2 klatek schodowych z montażem klapy oddymiającej, wymianę drzwi w pomieszczeniach holu oraz przebudowę dwóch pracowni klasowych.
c) w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze (DPS Kobyla Góra)
- modernizacja szybu windowego
- wymian urządzenia dźwigowego
- modernizacja kotłowni gazowej
- wymiana kotła gazowego
- remont wybranych łazienek i sanitariatów
- modernizacja instalacji wodociągowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42416100-6 - Windy

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejsza niż 50 000,00 zł.
Powyższy warunek dotyczy każdej części zamówienia
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.
b) Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia to winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 100 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał:
- należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto, polegającą na wymianie pokrycia dachu dachówką ceramiczną lub remoncie dachu pokrytego dachówką ceramiczną lub wykonaniu dachu pokrytego dachówką ceramiczną – dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia
- należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlaną o wartości minimum 800 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie w zakres których wchodziły: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji: elektrycznych i sanitarnych z wymianą źródła ciepła. – dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia to winien wykazać się wykonaniem wszystkich wymaganych robót dla obu części zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie odnosić się do co najmniej do jednego z Wykonawców.
W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wynikać będzie kotwa wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją wg średniego kursu NBP z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia):
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót po uzyskaniu ww. uprawnień oraz posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2022 poz. 840.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji (dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia):
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót po uzyskaniu ww. uprawnień oraz posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2022 poz. 840.
- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu ww. uprawnień.
- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu ww. uprawnień.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
Zamawiający dopuszcza możliwość posiadani kilku uprawnień, o których mowa powyżej, przez jedną osobę.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.
W przypadku złożenia oferty na obie części wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót po uzyskaniu ww. uprawnień oraz posiadający kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2022 poz. 840; 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu ww. uprawnień; 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu ww. uprawnień. Możliwość posiadani kilku uprawnień, o których mowa powyżej, przez jedną osobę jest dopuszczona także w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 2 Rozdział IX SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 Rozdział IX SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z Rozdziałem IX SWZ ust. 6 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 8 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 9 do SWZ
5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 5), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dot. Części II zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe (w języku polskim) np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dot. Części II zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe (w języku polskim) np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ (jeśli dotyczy),
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 8 i Rozdziale IX ust. 4 SWZ (jeśli dotyczy),
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 i Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeśli dotyczy), Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale VII (jeśli zamawiający stawia wymagania w Rozdziale VII)
dokument z którego wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim, każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 2 pkt 3 i pkt 4 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną (nazwa, adres, nr NIP, REGON każdego z podmiotów) z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

dot. części I zamówienia
1. Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7293/PolskiLad.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami Programu,
o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:
2.1 Zaliczka
2.1.1 Zamawiający udzieli Wykonawcy w terminie do 60 dni od przekazania terenu budowy zaliczki w wysokości 15% wynagrodzenia brutto (to jest kwota………. zł). Zaliczka ta stanowi wkład własny Zamawiającego.
2.1.2 Zaliczka zostanie wypłacona po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 30 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
2.1.3 Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej.
2.2 Wypłata pozostałej wartości umowy nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji i będzie obejmować kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, z terminem płatności 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury końcowej.
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej od instytucji bakowej lub ubezpieczeniowej mającej siedzibę na terenie RP lub UE
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
Warunkiem zapłaty zaliczki jest:
1) wniesienie zabezpieczenia zwrotu w wysokości 100% kwoty zaliczki,
2) zrealizowanie prac obejmujących co najmniej 5% wartości budowy (w oparciu o złożony kosztorys) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) przekazanie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki. Termin ważności dokumentu gwarancyjnego powinien mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym przypada termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.
Rozliczenie zaliczki nastąpi po odbiorze całości prac przy odbiorze końcowym.
Dot. części II zamówienia 1. Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7293/PolskiLad.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami Programu,
o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:
2.1 Zaliczka
2.1.1 Zamawiający udzieli Wykonawcy w terminie do 60 dni od przekazania terenów budów zaliczki w wysokości 15% wynagrodzenia brutto (to jest kwota………. zł). Zaliczka ta stanowi wkład własny Zamawiającego.
2.1.2 Zaliczka zostanie wypłacona po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur zaliczkowych w terminie do 30 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
2.1.3 Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturach końcowych.
2.2 Wypłata pozostałej wartości umowy nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji i będzie obejmować kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, z terminem płatności 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktur końcowych.
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej od instytucji bakowej lub ubezpieczeniowej mającej siedzibę na terenie RP lub UE
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
Warunkiem zapłaty zaliczki jest:
1) wniesienie zabezpieczenia zwrotu w wysokości 100% kwoty zaliczki,
2) zrealizowanie prac obejmujących co najmniej 5% wartości każdej budowy (w oparciu o złożone kosztorysy) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) przekazanie prawidłowo wystawionych faktur zaliczkowych
Ciąg dalszy w Sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 10 do SWZ - część I zamówienia, Załącznik nr 11 do SWZ - część II zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy z SEKCJI III.3.6.) 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
ciąg dalszy z SEKCJI VII.7.1.) Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki. Termin ważności dokumentu gwarancyjnego powinien mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym przypada termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.
Rozliczenie zaliczki nastąpi po odbiorze całości prac przy odbiorze końcowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.