eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja budynku - modernizacja wentylacji mechanicznejOgłoszenie z dnia 2021-07-31


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00133125 z dnia 2021-07-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku - modernizacja wentylacji mechanicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5252136753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Krasińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-530

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szymanowski.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szymanowski.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.e-cea.pl/1618/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa szkoła artystyczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku - modernizacja wentylacji mechanicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acab66b0-dd9d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009479/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja budynku - modernizacja wentylacji mechanicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104642/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2021/PN/B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja budynku - modernizacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Zakres robót obejmuje:
1) Wykonanie projektu technologicznego;
2) Doposażenie centrali wentylacyjnej w moduł podgrzewania nawiewanego powietrza;
3) Wykonanie instalacji c.t.(glikolowej);
4) Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i automatyki;
5) Uruchomienie;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena tej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 90 000,00 PLN.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN

2021-07-31 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.