eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewiden. nr 1406 i 1409"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewiden. nr 1406 i 1409”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301719592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sulańska 13

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@mzgok.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzgok.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewiden. nr 1406 i 1409”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9aa7ed3-cb75-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00133016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/147672/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/147672/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja prowadzona będzie
zgodnie z zasadami określonymi w części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne
komunikacji elektronicznej. Informacje na Platformie Przetargowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login) lub
https://oneplace.marketplanet.pl . W sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem Platformy Przetargowej,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@mzgok.konin.pl (nie dotyczy to
składania ofert wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
W takim przypadku Wykonawca przekazuje korespondencję z adresu poczty elektronicznej wskazanego w treści oferty albo innego
adresu umożliwiającego jego jednoznaczną identyfikację.
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w
sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (co oznacza postać elektroniczną
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w części XVIII SWZ - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.361.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewidencyjnych nr 1406 i 1409”.
2. Zakres dokumentacji projektowej:
a) Projekt przekazany w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę PZT, PAB,
b) Projekt techniczny (wykonawczy i technologiczny),
c) Kosztorys inwestorski,
d) Przedmiar,
e) Specyfikacje branżowe wykonania i odbioru robót,
f) Tabela elementów scalonych.
3. Wytyczne projektowe zostały zawarte w następujących opracowaniach:
a) Projekt technologiczny,
b) Studium wykonalności,
c) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Konina.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ cz. V.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium przyjętym
w postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w cz. VII SWZ - Kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał:
a) jeden projekt obiektu budowlanego bądź budynku obejmujący branże architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, elektryczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o wartości minimum 250 000,00 zł netto;
b) jeden projekt technologiczny instalacji kompostowani z napowietrzaniem negatywnym o mocy przerobowej minimum 5.000 Mg/rok wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby pełniące rolę:
a) Eksperta ds. budownictwa (Ekspert nr 1), posiadającego od co najmniej 2 lat uprawnienia budowalne (projektowe) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
b) Eksperta ds. budownictwa (Ekspert nr 2), posiadającego od co najmniej 2 lat uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i cieplnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
c) Technologa (Ekspert nr 3), posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego projektu w zakresie technologii dla kompostowni odpadów.
Uwaga: Dopuszcza się, aby jedna (ta sama) osoba wykonywała prace w nie więcej niż dwóch zakresach określonych w pkt od a) do c).
2. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek określony w pkt 1) i pkt .2) Wykonawcy powinni spełnić łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z nich, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ).
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.

2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy – wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
UWAGA! Wymagana wyłącznie w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne)!
3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SWZ.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
UWAGA! Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych!
5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV. SWZ - Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - Oferty wspólne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/147672/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
II) SEKCJA IV pkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 182 dni, tj. 26 tygodni od dnia zwarcia umowy – zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.