eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, na działce nr 63/1 obr. 40 Podgórze ETAP II, dla ZZM w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-04-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, na działce nr 63/1 obr. 40 Podgórze ETAP II, dla ZZM w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-20-10-240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetagi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, na działce nr 63/1 obr. 40 Podgórze ETAP II, dla ZZM w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a3a8980-b197-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Roboty budowlane w zakresie Rewitalizacji placu zabaw przy ul. Unruga

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106664/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W niniejszym przypadku, Zamawiający w treściach SIWZ, SWZ i ogłoszeń o zamówieniach podst. przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) uchylonej już ustawy Pzp i obecnie na podstawie aktualnych przepisów art. 305 pkt 1) i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze GMK, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego dla postępowania nr NP.26.2.21.21.JC1, oraz 80% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego dla postępowania znak sprawy: 91/2019, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówień podstawowych, na warunkach przewidzianych w umowach dla postępowań i zamówień podstawowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.14.22.BM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 327147,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiary. Integralną częścią ZiS niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do ZiS. 2.Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest STWiORB oraz dokumentacja projektowa. 4. Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki ewidencyjne Nr 63/1 obr. 40 Podgórze. 5. W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące roboty podobne dla zadania: modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga - Etap II,
6. Zamówienie obejmuje również: kompleksową dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować, a elementy niepodlegające przebudowie. doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami ZDMK niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu, zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK, zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania i uzupełnienia podłoża oraz gwarantuje i odpowiada za materiał oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji
i jej załącznikach. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami
oraz z zasadami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych. Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Oznakowanie musi być zgodne z Uchwałą nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności – do zapewnienia otaśmowania, oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami, zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej, wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłania ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót, po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru. Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w ZiS przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, mają jedynie charakter wzorcowy i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, materiałowe kolorystyczne, architektoniczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp. wymienione w ZiS, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w ZiS, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w ZiS, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z ZiS. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych, materiałowych, kolorystycznych, architektonicznych, konstrukcyjnych, dotyczących bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań traktowanych w zależności od danego parametru podanego w ZiS jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach określonych w ZiS, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji.
7. Wykonawca musi obliczyć cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia oraz załączyć do oferty kosztorysy uproszczone lub szczegółowe dla całości zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej ZiS oraz jej załączników.
8. Wykonawca musi zaoferować: 8.1 72-miesięczny okres gwarancji na całość zamówienia, wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 8.2 72-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 8.3 12- miesięczny okres gwarancji na zieleń. 9. Zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie . W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego.11. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, a następnie przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres Zamawiającego: przetargi@zzm.krakow.pl. 12. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w ZiS podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 13. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ZiS. 14. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w ZiS

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 391513,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 391513,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 391513,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9441489354

7.3.3) Ulica: ul. Kościelna 1

7.3.4) Miejscowość: Czernichów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-070

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 391513,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-15 do 2022-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.