eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuchołazy › Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głuchołazy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/718521

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc6e36c5-9b28-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036843/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052353

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023.JSz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12803816,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie
w systemie zaprojektuj i wybuduj

2. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada m. in.:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniem na budowę.
Dokumentacja w szczególności będzie zawierała:
a) projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji – 3 egz
b) opracowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę lub realizację wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
c) projekty wykonawcze dla wszystkich branż – po 2 egzemplarze do przekazania Zamawiającemu
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze do przekazania Zamawiającemu
e) kosztorysy i przedmiary robót - 2 egzemplarze do przekazania Zamawiającemu
f) Inne opracowania dotyczące realizacji inwestycji i wniosków o płatność – w ilościach niezbędnych do uzyskania uzgodnień i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu w tym m. in.:
- dokumentację geologiczną ,
- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- inwentaryzację potencjalnej zieleni do usunięcia ,
- operaty do dochodzeń odszkodowań wodno – prawnych ( przepust na teren hydroforni i zbiorników oraz przepompowni ścieków .

Całość dokumentacji opracowana ma zostać w formie edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekazać Zamawiającemu

2) Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) budowy Sieci wodociągowej
b) Hydroforni kontenerowej wraz ze zbiornikami zapasu wody oraz zagospodarowaniem terenu
c) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d) Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
e) Przepompowni ścieków ( w tym tłoczni ) razem z zagospodarowaniem
f) Złączy kablowych i kabli elektroenergetycznych dla zasilania obiektów (pompowanie i tłocznia ścieków, hydrofornia wody).

3) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanałów , przewodów i obiektów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia zakończenia budowy

UWAGA
Zestawienie kosztów stanowi jedynie dokument pomocniczy do wyceny robót
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13459890 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16200548,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13459890 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Kosentka Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531052307

7.3.3) Ulica: Partyzancka 54a

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-802

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13459890 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 33 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.