eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mełgiew › Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornikaOgłoszenie z dnia 2022-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061611845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 42

1.5.2.) Miejscowość: Mełgiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48814670551

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gpk.melgiew@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpkmelgiew.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


komunalna spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56963ac1-7395-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132268

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001440/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014496/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPK.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym Polskiej Normy PN-EN 590 (lub równoważną) w łącznej ilości szacunkowej 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) litrów w całym okresie realizacji umowy, tj. ok. 2917 litrów miesięcznie. Wskazana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
2) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone
do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1211
z późn. zm.) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym. Zbiornik ulokowany będzie na terenie bazy magazynowej GPK Mełgiew Sp. z o. o. przy ul. Partyzanckiej 42 w Mełgwi, 21-007.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211191,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211191,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211191,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROJET SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962909473

7.3.3) Ulica: KIESZEK 52

7.3.4) Miejscowość: Pionki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211191,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.