eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Regu造 › Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Ma貫j, Micha這wicach Wsi i Micha這wicach OsiedluOg這szenie z dnia 2022-04-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Ma貫j, Micha這wicach Wsi i Micha這wicach Osiedlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA MICHAΜWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powsta鎍闚 Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Regu造

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Ma貫j, Micha這wicach Wsi i Micha這wicach Osiedlu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-52f4121f-c3d5-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00132262

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-04-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00022724/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Ma貫j, Micha這wicach Wsi i Micha這wicach Osiedlu

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Dalsze szczeg馧owe informacje zawarto odpowiednio w rozdzia豉ch X i XV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu dost瘼nym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, okre郵one w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega postanowie tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do z這瞠nia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za dat przekazania oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych informacji, o鈍iadcze lub dokument闚, przekazywanych w post瘼owaniu, przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
7. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia korespondencja (inna ni oferta Wykonawcy i za陰czniki do oferty) odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przes豉na za pomoc tego formularza nie mo瞠 by szyfrowana. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia (BZP).

1. Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiaj帷y dopuszcza sporz康zenie oferty w innym formacie danych (pliku) pod warunkiem aby dost瘼 do jej tre軼i m鏬 by mo磧iwy z wykorzystaniem bezp豉tnych og鏊nodost瘼nych narz璠zi pozwalaj帷ych na zapoznanie si z jej tre軼i.
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez u篡tkownika urz康zeniem teleinformatycznym z dost瘼em do sieci Internet. Aplikacja dzia豉 na Platformie Windows, Mac i Linux.
3. Spos鏏 zaszyfrowania oferty opisany zosta w Instrukcji u篡tkownika dost瘼nej na miniPortalu (odbywa si automatycznie).
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Je瞠li na ofert sk豉da si kilka dokument闚, Wykonawca powinien stworzy folder, do kt鏎ego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nast瘼nie z tego folderu Wykonawca tworzy skompresowany plik w formacie .zip lub .7z (bez nadawania mu hase i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za po鈔ednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje skompresowany plik zawieraj帷y dokumenty sk豉daj帷e si na ofert.
6. Wszelkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1913), kt鏎e Wykonawca zastrze瞠 jako tajemnic przedsi瑿iorstwa, powinny zosta z這穎ne w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za陰cznik stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”, a nast瘼nie wraz z plikami stanowi帷ymi jawn cz窷 skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip lub .7z).

7. Do oferty nale篡 do陰czy o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a nast瘼nie wraz z plikami stanowi帷ymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (.zip lub .7z).
8. Zamawiaj帷y dopuszcza utworzenie skompresowanego pliku w innym formacie plik闚 ni wskazano w ust 5-7 pod warunkiem, 瞠 dekompresja i dost瘼 do plik闚 (dokument闚) m鏬 by mo磧iwy z wykorzystaniem bezp豉tnych og鏊nodost瘼nych narz璠zi.
Dalsze szczeg馧owe informacje zawarto odpowiednio w rozdzia豉ch X i XV SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 13 RODO dotycz帷y zbierania danych osobowych bezpo鈔ednio od osoby fizycznej, kt鏎ej dane dotycz, w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego Zamawiaj帷y informuje, 瞠:

Urz康 Gminy Micha這wice reprezentowany przez W鎩ta Gminy przetwarza dane zawarte w ofertach, znajduj帷e si w publicznie dost瘼nych rejestrach (Krajowy Rejestr S康owy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia post瘼owa w sprawie zam闚ienia publicznego na postawie przepis闚 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych. W鈔鏚 tych informacji mog pojawi si dane, kt鏎e na gruncie rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Og鏊ne Rozporz康zenie” lub „RODO”), maj charakter danych osobowych.


W 鈍ietle powy窺zego W鎩t Gminy informuje, 瞠:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GMINA MICHAΜWICE 05-816 Micha這wice, Regu造 ul. Aleja Powsta鎍闚 Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
2. W sprawach zwi您anych z Pani/Pana danymi prosz kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Glen, kontakt pisemny za pomoc poczty tradycyjnej na adres wskazany powy瞠j b康 email: daneosobowe@michalowice.pl;
3. Dane osobowe zawarte w ofertach s przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze oraz nast瘼uj帷e przepisy prawa: ustawa z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 2019), rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu w豉snym post瘼owa o udzielenie zam闚ie publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. post瘼owa mie軼i si w zakresie obowi您k闚 ustawowych Urz璠u Gminy jako zamawiaj帷ego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezb璠ne, aby Urz康 Gminy m鏬 prawid這wo wype軟ia na這穎ne na nie obowi您ki.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Pa雟twa dane pozyskane w zwi您ku z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego przekazywane b璠 wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdy co do zasady post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego jest jawne. Odbiorc Pa雟twa danych osobowych b璠 upowa積ieni pracownicy i wsp馧pracownicy Urz璠u Gminy, w tym osoby wchodz帷e w sk豉d komisji przetargowej. Ograniczenie dost瘼u do Pa雟twa danych, o kt鏎ych mowa wy瞠j mo瞠 wyst徙i jedynie w szczeg鏊nych przypadkach, je郵i jest to uzasadnione przepisami prawa. Ponadto odbiorc danych zawartych w dokumentach zwi您anych z post瘼owaniem o zam闚ienie publiczne mog by podmioty z kt鏎ymi Urz康 Gminy zawar umowy lub porozumienia na korzystanie z udost瘼nianych przez nie system闚 informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wy陰cznie do mo磧iwo軼i zapoznania si z tymi danymi w zwi您ku ze 鈍iadczeniem us逝g wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorc闚 tych obowi您uje klauzula zachowania poufno軼i pozyskanych w takich okoliczno軼iach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego; macie Pa雟two prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Macie Pa雟two prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pa雟twa dotycz帷ych narusza przepisy og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres: Biuro Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeste軼ie Pa雟two zobowi您ana do ich podania, a konsekwencj niepodania danych osobowych b璠zie niemo磧iwo嗆 oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udost瘼nione przez Pani/Pana nie b璠 podlega造 profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej.

Urz康 Gminy przetwarza dane osobowe zebrane w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia w spos鏏 gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, dok豉da wszelkich stara, aby zapewni wszelkie 鈔odki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy郵nym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost瘼em, zgodnie ze wszystkimi obowi您uj帷ymi przepisami.

Dodatkowe informacje w zakresie RODO zawarto w Rozdz XXVI SWZ "Klauzula informacyjna dotycz帷a RODO"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi publicznej gminnej ulicy Parkowej w Opaczy Ma貫j, Micha這wicach Wsi i Micha這wicach Osiedlu na odcinku od ul. Klonowej do ul. Borowskiego o d逝go軼i ok. 618 mb. w ramach zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Ma貫j, Micha這wicach Wsi i Micha這wicach Osiedlu” wsp馧finansowanego z Rz康owego Funduszu Polski ζd i Rz康owego Funduszu Rozwoju Dr鏬 .
2. Zakres rob鏒 w ramach inwestycji obejmuje m. in.:
1) roboty przygotowawcze,
2) wycink istniej帷ych drzew i krzew闚,
3) roboty rozbi鏎kowe, w zakresie m. in.: istniej帷ych nawierzchni jezdni, rozbi鏎k ogrodze oraz innych element闚 zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgraniczaj帷ych,
4) roboty ziemne w zakresie kszta速owania korpusu drogowego
5) budow jezdni,
6) budow chodnik闚 i ci庵闚 pieszo-rowerowych,
7) remont i zabezpieczenie istniej帷ych urz康ze drenarskich,
8) budowa i przebudowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa),
9) przebudow sieci kanalizacji sanitarnej,
10) budow i przebudow skrzy穎wa z drogami bocznymi,
11) budow i przebudow o鈍ietlenia ulicznego,
12) rozbi鏎k i budow sieci elektroenergetycznych (w ramach przebudowy istniej帷ych sieci),
13) rozbi鏎k i budow sieci gazowych (w ramach przebudowy istniej帷ych sieci),
14) rozbi鏎k i budow sieci teletechnicznej (w ramach przebudowy istniej帷ych sieci),
15) budow i przebudow zjazd闚,
16) budow kana逝 technologicznego,
17) wykonanie element闚 sta貫j organizacji ruchu oraz element闚 bezpiecze雟twa ruchu drogowego.
Pozosta貫 informacje zamieszczono w rozdz. III. Opis przedmiotu zam闚ienia

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45231400-9 - Roboty budowlane wzakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane wzakresie linii telefonicznych

45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

45316110-9 - Instalowanie urz康ze o鈍ietlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 6. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp na poni窺zych warunkach:
1) stanowi b璠 nie wi璚ej ni 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego i b璠 polega造 na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych i b璠 zgodne z przedmiotem zam闚ienia podstawowego,
2) Zakres rob鏒 budowlanych obj皻ych zam闚ieniami „podobnymi” mo瞠 dotyczy rob鏒 z zakresu: Budowa drogi, 軼ie磬i rowerowej, chodnika, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, o鈍ietlenia, oznakowania.
3) Zam闚ienia podobne zostan udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam闚ienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiaj帷ego 鈔odk闚 finansowych.
4) Zakres i wysoko嗆 kar zostanie uwzgl璠niony odpowiednio do warto軼i i zakresu zam闚ienia podobnego.
5) Ostateczne warunki zam闚ienia zostan sprecyzowane w tre軼i umowy, kt鏎a zostanie ustalona w wyniku negocjacji mi璠zy zamawiaj帷ym i wykonawc.
6) Udzielenie zam闚ienia jest wy陰cznym prawem Zamawiaj帷ego a nieudzielenie takiego zam闚ienia nie mo瞠 by podstaw roszcze Wykonawcy o udzielenie takiego zam闚ienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:

1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony gdy wykonawca prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow przedstawi dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jego z這瞠niem.
W przypadku wykonawc闚 krajowych odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej.
O zam闚ienie publiczne mog r闚nie ubiega si osoby fizyczne, kt鏎e nie prowadz dzia豉lno軼i gospodarczej, a wi璚 nie posiadaj wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnie.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow:
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i min. 2 800 tys. z,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 500 tys. z. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie mo瞠 by ni窺za ni 1 500 tys. z.

4) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:

a) do鈍iadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykaza, 瞠 w ci庵u ostatnich 5 lat przed terminem sk豉dania ofert, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej:
- 2 roboty polegaj帷e na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz ze 軼ie磬 pieszo-rowerow o d逝go軼i co najmniej 0,6 km ka盥a z nich (dopuszcza si wykazanie drogi i 軼ie磬i pieszo-rowerowej jako odr瑿nych rob鏒),

b) dysponowania osobami:
Wykonawca potwierdzi spe軟ianie niniejszego warunku udzia逝 w post瘼owaniu, je瞠li wyka瞠, 瞠 b璠zie w stanie skierowa do realizacji zam闚ienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadaj帷e kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezb璠ne do wykonania zam闚ienia publicznego ni瞠j wymienione osoby:
a. min. 1 osob (kierownik budowy) posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej bez ogranicze,
b. min. 1 osob (kierownik rob鏒) posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze,
c. min. 1 osob (kierownik rob鏒) posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i sanitarnej bez ogranicze;
Informacje dodatkowe:
W ka盥ym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie okre郵onych uprawnie budowlanych przez osob wskazywan do pe軟ienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powy瞠j, Zamawiaj帷y dopuszcza posiadanie przez tak osob uprawnie wydanych na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnie maj帷 na wzgl璠zie zakres uprawnie niezb璠ny do realizacji zam闚ienia lub jest szerszy.
W ka盥ym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie okre郵onych uprawnie do obs逝gi maszyn roboczych przez osob wskazywan do pe軟ienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powy瞠j, Zamawiaj帷y dopuszcza posiadanie przez tak osob uprawnie wydanych na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnie lub jest szerszy.

Dopuszcza si r闚nie kwalifikacje, zdobyte w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzgl璠nieniem postanowie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) zgodnie z kt鏎ymi przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego nie jest wymagana od obywateli pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

c) dysponowania sprz皻em:

Zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiaj帷y nie wymaga sk豉dania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
3. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca sk豉da wraz z ofert o鈍iadczenie stanowi帷e za陰cznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz na wezwanie Zamawiaj帷ego w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania sk豉da podmiotowe 鈔odki dowodowe na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdz. VII SWZ odpowiednio:
1 W przypadku wykonawc闚 krajowych odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej o ile podmiot ubiegaj帷y si o zam闚ienie publiczne prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow a
w przypadku wykonawc闚 zagranicznych dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jego z這瞠niem.
2 Informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.

3 Dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4 Wykaz wykonanych rob鏒 potwierdzaj帷y opisany warunek wraz z dowodami potwierdzaj帷ymi nale篡te wykonanie tych rob鏒. (za陰cznik nr 4 do SWZ)
Do ka盥ej pozycji wykazu nale篡 za陰czy dowody okre郵aj帷e, czy wskazane roboty budowalne te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty.

5 Wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. (za陰cznik nr 5 do SWZ)
Do wykazu os鏏 nale篡 do陰czy o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 zaproponowane osoby posiadaj wymagane uprawnienia i przynale膨 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego je瞠li taki wym鏬 na te osoby nak豉da Prawo budowlane.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

11. Wraz z Ofert powinny by z這穎ne:
1) O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (za陰cznik nr 2 do SWZ). W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepoleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚;
2) O鈍iadczenie podmiotu o udost瘼nieniu zasob闚 wskazuj帷e na okoliczno軼i opisane w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale V – je瞠li wykonawca sk豉daj帷y ofert polega na zasobach innych podmiot闚;
3) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, z kt鏎ego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zam闚ienia realizowa zamierzaj poszczeg鏊ni Wykonawcy;
4) Pe軟omocnictwo w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ewentualnie umowa o wsp馧dzia豉niu, z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;
5) Pe軟omocnictwo lub inne dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty (orygina lub kopia potwierdzona „za zgodno嗆 z orygina貫m” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokument闚 sk豉danych wraz z ofert, chyba, 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska w szczeg鏊no軼i za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskaza to wraz ze z這瞠niem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokument闚 z這穎nych wraz z ofert;
6) Orygina gwarancji lub por璚zenia, je郵i wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni康z, b康 kopi dokumentu, potwierdzaj帷ego wniesienie wadium w pieni康zu potwierdzon za zgodno嗆 z orygina貫m (je郵i dotyczy).
12. Oferta oraz o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musz by z這穎ne w oryginale.
13. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w takiej formie, jak jest wymagana do sk豉dania ofert (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1192), kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Przyst瘼uj帷 do przetargu Wykonawca zobowi您any jest w terminie do sk豉dania ofert wnie嗆 wadium w wysoko軼i 20.000 z.

Pozosta szczeg馧owe informacje dotycz帷e wadium znajduj si w Rozdz XIII SWZ "Wymagania dotycz帷e wniesienia wadium".

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wsp鏊nej przez dwa lub wi璚ej podmioty gospodarcze (konsorcja/sp馧ki cywilne) oferta musi spe軟ia wymagania okre郵one w art. 58 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie niniejszego zam闚ienia ustanawiaj Pe軟omocnika do reprezentowania ich w niniejszym post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno by za陰czone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wyst瘼owania w imieniu Wykonawc闚 w spos鏏 umo磧iwiaj帷y ich identyfikacj.
3. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z Pe軟omocnikiem.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika jaki zakres rzeczowy zam闚ienia realizowa zamierzaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia o kt鏎ym mowa w rozdziale VI wymagane jest za陰czenie do oferty o鈍iadczenia i przed這瞠nia na wezwanie dokument闚 dla ka盥ego konsorcjanta oddzielnie.
6. Zamawiaj帷y w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej - dopuszcza 陰czne spe軟ienie warunku przez Wykonawc闚.
7. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚 o udzielenie niniejszego zam闚ienia, warunek udzia逝 jest spe軟iony je瞠li Wykonawca, ubiegaj帷y si o zam闚ienie wsp鏊nie z innymi wykonawcami, i kt鏎y dostarcza potencja na potrzeby spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, ma obowi您ek osobi軼ie wykona t cz窷 zam闚ienia (kluczowy zakres), dla kt鏎ej te zdolno軼i s wymagane.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zaliczek na zasadach opisanych w projekcie umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do umowy.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y zmiany postanowie zawartej z Wykonawc umowy oraz ich warunki okre郵i w
"Projekcie umowy" stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-05-09 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-09 14:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-06-07

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.