eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień PomorskiOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIEŃ POMORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913821142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamienpomorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamienpomorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53a79aef-c179-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048462/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami znajdują się w rozdziale 8 SWZ.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, tel. 607-603-890.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia
w związku z niezbędnością przetwarzania danych w celu zawarcia i realizowania niniejszej Umowy,
4) dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, a także odbiorcom danych osobowych m.in. organom państwowym lub organom samorządu terytorialnego, sądom, innym organom sprawiedliwości, operatorom pocztowym.
5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, a wynikających z przepisów prawa.
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, że przetwarzania państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚ.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk gminnych oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kamień Pomorski:
1.1. Koszenie traw, na terenach gminnych zgodnie z wykazem terenów zielonych przeprowadzane
w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. tj.
a. na zieleńcach, trawnikach zawartych w tab. nr 1 na powierzchni
ok. 133 998 m2 w niżej określonych terminach:
- co najmniej raz na 10 dni w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 30 września
2023 r. w strefie „A” zgodnie z mapą zawartą w Rozdz. II, w pozostałym okresie co najmniej raz na 20 dni,
- co najmniej raz na 20 dni w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 października 2023 r. poza strefą „A” zgodnie z mapą zawartą w Rozdz. II.
b. na placach zabaw, siłowniach oraz boiskach gminnych ujętych w wykazie
w Rozdz. II raz na 30 dni – łącznie około 111 900 m²,
c. w fosach obronnych o powierzchni ok. 15 000 m2 – do 3 razy w roku na zgłoszenie Zamawiającego.
d. na placu „cyrkowym” przy ul. Lipowej o powierzchni 4 300 m² - 3 razy w roku,
e. obkaszanie terenów zielonych w pasie drogowym dróg należących do gminy, na terenie gminy Kamień Pomorski oraz teren wokół witaczy ulokowanych na drogach dojazdowych do Kamienia Pomorskiego w sposób zapewniający widoczność infrastruktury oraz ich estetyczny wygląd.
1.2. Grabienie i wywożenie skoszonej trawy oraz usuwanie zanieczyszczeń z trawników
w obrębie centrum miasta. Na poboczach dróg oraz innych terenach koszonych, grabienie i wywożenie skoszonej trawy należy wykonać w przypadku gdyby pozostawienie jej mogło zanieczyścić przyległy teren lub pogorszyło znacząco estetykę terenu zielonego,
1.3. Wykonanie obsady kwiatowej w istniejących misach i kwietnikach do 15 czerwca:
a) 5 donic wokół Ratusza: wykonanie kompozycji z 3-4 różnorodnych roślin jednorocznych o różnym pokroju (zwisające, wysokie, okrywowe, niskie) z gatunku: paciorecznik (canny), wilce, bluszczyki kurdybanki, trawy miskant, konwalik, pelargonia rabatowa lub zbliżone.
b) 5 skrzyń na amfiteatrze obsadzonych obecnie częściowo krzewami iglastymi: wykonanie dodatkowych nasadzeń po 4 – 5 sztuk z roślin jednorocznych z gatunku: paciorecznik (canny), wilce, bluszczyki kurdybanki, trawy miskant, konwalik, pelargonia rabatowa lub zbliżone.
c) 2 donice betonowe na Placu 5 Marca: wykonanie kompozycji z 5-7 różnorodnych roślin jednorocznych o różnym pokroju (zwisające, wysokie, okrywowe niskie).
d) 54 skrzynek kwiatowych o długości 50 cm w oknach Ratusza: wykonanie nasadzeń po
4 – 5 sztuk z roślin jednorocznych z gatunku: pelargonia kaskadowa, komarzyca.
e) stelaż w formie kosza na rabacie na Placu 5 Marca: wykonanie nasadzeń w ilości 100 sztuk
z roślin jednorocznych z gatunku: pelargonia kaskadowa, surfinia, begonia wieczniekwitnąca, pokrzywka, kostrzewa lub zbliżone.
f) stojak wielopozimowy na kwiaty: wykonanie nasadzeń w ilości 50 szuk z roślin jednorocznych z gatunku: pelargonia kaskadowa, kocanka włochata lub zbliżone.
1.4. Wymiana kwiatów w misach i kwietnikach opisanych w pkt. 1.3. ppkt. a do końca
15 października na rośliny jesienne z gatunków: wrzosy lub wrzośce wielobarwne.
1.5. Wykonanie obsady kwiatowej na rabatach: na Placu 5 Marca, przy ul. Mickiewicza, na skwerze pomiędzy ul. B. Chrobrego i A. Mickiewicza, w ilości min. 4000 roślin jednorocznych z gatunku: starzec lub begonia bulwiasta w kolorach czerwonym
i żółtym,
1.6. Uzupełnienie obsady roślinami jednorocznymi na rabatach, skwerach, placach
i klombach należących do Gminy Kamień Pomorski wraz z wywozem pozostałości roślinnych; m. in. Plac 5 – go Marca, skwer przy Placu Katedralnym, rabaty przy Ratuszu i amfiteatrze, rondo na Gryfice, skwery zielone w ciągu ulicy Mickiewicza, plac przy sklepie „Rossman”, donice przy muzeum, skwer przy aptece „AVENA” -
w ilości 500 sztuk z gatunku: begonia bulwiasta, begonia wiecznie kwitnąca, irezyna lub zbliżonych.
1.7. Systematyczne podlewanie nasadzeń w godzinach wczesnorannych (do godz. 8.00) lub wieczornych (od godz. 19.00) w okresach bez deszczu (14 dni) lub długotrwałej suszy – zgodnie z ustaleniami i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego (w okresie od maja do września).
1.8. Pielęgnacja i utrzymanie nasadzeń drzew, krzewów i róż: w ciągu ul. Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej, Plac 5 – go Marca, Plac Katedralny i innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Przycinanie róż pod ścisłym nadzorem Zamawiającego. Uzupełnienie palików do 30 sztuk.
1.9. Ściółkowanie wokół roślin iglastych korą na Placu 5 Marca, przy ul. Mickiewicza, na skwerze pomiędzy ul. B. Chrobrego i A. Mickiewicza, na rabatach przy amfiteatrze minimum raz w roku.
1.10. Przycinanie żywopłotów dwa razy w roku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
1.11. Utrzymanie i pielęgnacja Parku Jana Pawła II, a w szczególności: podlewanie roślin, regularne odchwaszczanie, uzupełnianie terenu korą, cięcia pielęgnacyjne drzew
i krzewów oraz wymiana materiału roślinnego na nowy w przypadku jego obumarcia.
1.12. Pielęgnacja Alei Kalinowej we Wrzosowie w zakresie odchwaszczania – raz w roku, systematyczne podlewanie oraz uzupełniania roślinności.
1.13. Pielęgnacja i utrzymanie roślin nasadzonych w gazonach znajdujących się w obrębie skrzyżowania ul. Gryfickiej i ul. Długosza.
1.14. Wycinanie odrostów oraz gałęzi drzew przy drzewach na terenie całego miasta na wskazanie Zamawiającego nie więcej niż raz w roku.
1.15. Usuwanie z parków, zieleńców i ulic miejskich złomów, wyłomów oraz gałęzi
w przypadku szkód spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Po dokonaniu uprzątnięcia Wykonawca będzie postępował jak z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji i we własnym zakresie zapewni zagospodarowanie (lub przekazanie do zagospodarowania) odpadu zgodne z przepisami prawa.
1.16. Przygotowanie podłoża do nasadzeń roślin jednorocznych. Odchwaszczanie oraz pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta pięć razy w ciągu obowiązywania umowy. Oczyszczenie terenów z roślin jednorocznych na zieleńcach na terenie miasta.
1.17. Grabienie oraz postępowanie z liśćmi jako odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji zbieranymi selektywnie o kodzie 20 02 01, tzn. postępowanie z tymi odpadami polegające na zbieraniu (w tym w razie konieczności magazynowaniu) tych odpadów, oraz przekazywanie tych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na terenie Gminy Kamień Pomorski celem zagospodarowania. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zapewni zagospodarowanie (lub przekazanie do zagospodarowania) odpadu zgodne z przepisami prawa. Grabienia należy przeprowadzać w okresie jesiennym po opadnięciu liści z drzew oraz w przypadku przejścia wichur i nawałnic powodujących opadanie liści i drobnych gałęzi.
1.18. Pielęgnacja we właściwych okresach agrotechnicznych kwiatów wieloletnich
i jednorocznych oraz podlewanie na zieleń¬cach na terenie miasta w miarę potrzeb.
1.19. Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów (w tym wykonanie nasadzeń zastępczych
w ilości do 30 szt.) z materiału roślinnego przekazanego przez Zamawiającego, na terenach wskazanych przez Zamawiającego.
1.20. Sprzątanie i koszenie rowów melioracyjnych znajdujących się przy Placu Garażowym, na Osiedlu Chopina, Wilków Morskich, E. Orzeszkowej, Trzebieszewie na zgłoszenie Zamawiającego maksymalnie 2 razy
1.21. Do opisu poszczególnych zadań utrzymania zieleni, placów zabaw, boisk gminnych oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kamień Pomorski odpowiednie zastosowanie ma Rozdział II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowana ilość kwiatów dla obsady kwiatowej na rabatach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Minimalny poziom zdolności:
 Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie pielęgnacji
i utrzymania zieleni

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy zł)
W przypadku składania ofert wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę pielęgnacji zieleni o wartości minimum 25 000,00 zł brutto;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zadań wynikających z treści umowy tj.:
• kosiarki samobieżne (spalinowe)- 5 szt.;
• wykaszarki żyłkowe- 5 szt.;
• piły spalinowe- 3 szt.;
• zbiornik na wodę o pojemności minimum 250 l oraz urządzenie transportujące zbiornik na wodę do miejsca pielęgnacji roślin

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, z którego będzie wynikał charakter prowadzonej działalności (tożsamy z przedmiotem zamówienia)- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert;
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia oraz potwierdzeniem opłacenia polisy;
c) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty

1 Wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2 Oświadczenia wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3 zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3.4 SWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

4 dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa;

5 oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zmian umowy znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.