eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku.Og這szenie z dnia 2023-03-10


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasta Sanoka w Sanoku

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Urz康 Miasta Sanoka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440710

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro郾ie雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 134652864

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.sanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.um.sanok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-16a03d0d-bf37-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00130833

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00090918/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Budowa i modernizacja infrastrukturyedukacyjnej w budynkach SZko造 podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16a03d0d-bf37-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 13.1 W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia.
13.2 Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
13.5 Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
13.6 Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
13.7 We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem post瘼owania.
13.8 Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
13.9 Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, kt鏎ych wykaz dla przedmiotowego post瘼owania jest podany w pkt. 10 SWZ, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki do formularzy komunikacyjnych. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
13.10 Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
13.11 Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.) wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym za-znaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.
W przypadku gdy wykonawca nie wyodr瑿ni i nie zabezpieczy w ten spos鏏 poufno軼i informacji, Zamawiaj帷y nie bierze odpowiedzialno軼i za ewentualne ujawnienie ich tre軼i razem z informacjami jawnymi.
cd. w sekcji IX

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os鏏, kt鏎ych dane Wykonawca przekaza w niniejszym post瘼owaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku.”.
Projekt wsp馧finansowany jest w ramach dofinansowania z RZ.OWEGO FUNDUSZU POLSKI xD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania na podstawie przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i ustawy Pzp;
3) dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane w czasie okre郵onym przepisami prawa, zgodnie z instrukcj kancelaryjn i przepisami prawa;
4) obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio go dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych dotycz帷ych Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie jego danych osobowych dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przys逝guje:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
- osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1.1 Zadanie nr 1: Przebudowa Szko造 Podstawowej nr 2 wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb os鏏 ze szczeg鏊nymi potrzebami oraz budowa sali gimnastycznej w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku”.

Zadanie b璠zie polega這 na:
• budowie windy,
• dostosowaniu element闚 komunikacji i wyposa瞠nia, przebudow ci庵闚 komunikacyjnych, sanitariat闚, likwidacj barier w dost瘼no軼i dla potrzeb os鏏 niepe軟osprawnych,
• budowie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzysz帷ymi nie-zb璠nymi do funkcjonowania obiektu,
• doposa瞠niu istniej帷ej kuchni wraz z monta瞠m klimatyzacji i wymianie windy towarowej.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45212000-6 - Roboty budowlane wzakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych irestauracyjnych obiekt闚 budowlanych

45212200-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy obiekt闚 sportowych

45212222-8 - Roboty budowlane zwi您ane zsalami gimnastycznymi

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 17 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y wybierze ofert, kt鏎a uzyska najwy窺z sum punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1.2 Zadanie nr 2: Przebudowa Szko造 Podstawowej nr 8 wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb os鏏 ze szczeg鏊nymi potrzebami w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Podstawowej nr 8 w Sanoku”.

Zadanie b璠zie polega這 na:
• budowie windy,
• dostosowaniu element闚 komunikacji i wyposa瞠nia, przebudow ci庵闚 komunikacyjnych, sanitariat闚, likwidacj barier w dost瘼no軼i dla potrzeb os鏏 niepe軟osprawnych,
• wykonaniu nowej elewacji budynku oraz pokrycia dachu wraz z termomodernizacj,
• wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z instalacj fotowoltaiczn
• przebudowie instalacji grzewczej i budowie instalacji klimatyzacji.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y wybierze ofert, kt鏎a uzyska najwy窺z sum punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

8.1 O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w pkt. 9 SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
8.2 W zakresie Zadania nr 1 o udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
8.2.1 zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
8.2.2 uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
8.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie mniejsz ni 3 000 000,00z (s這wnie: trzy miliony z 00/100).
b) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej
z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn tego ubezpieczenia w wysoko軼i nie mniejszej ni 5 000 000,00z (s這wnie: pi耩 milion闚 z 00/100).
8.2.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 瞠, w okresie ostatnich 7 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona (zako鎍zy) co najmniej 1 robot budowlan polegaj帷 na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie budynku o warto軼i nie mniejszej ni 6 000 000,00z (s這wnie: sze嗆 milion闚 z 00/100).
b) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa 1 osob skierowan przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, pe軟i帷 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz do鈍iadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegaj帷e na wykonaniu (zako鎍zeniu) przez niego w okresie ostatnich 7 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert co najmniej 1 roboty budowlanej o warto軼i nie mniejszej ni 6 000 000,00 z (s這wnie: sze嗆 milion闚 z 00/100).
c) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa 1 osob skierowan przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, pe軟i帷 funkcj kierownika rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych,
d) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa 1 osob skierowan przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, pe軟i帷 funkcj kierownika rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i energetycznych.
8.3 W zakresie Zadania nr 2 o udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
8.3.1 zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
8.3.2 uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
8.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie mniejsz ni 1 000 000,00z (s這wnie: jeden milion z 00/100).
b) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn tego ubezpieczenia w wysoko軼i nie mniejszej ni 2 000 000,00z (s這wnie: dwa miliony z 00/100).
8.3.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠 瞠, w okresie ostatnich 7 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona (zako鎍zy) co najmniej 1 robot budowlan polegaj帷 na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie budynku o warto軼i nie mniejszej ni 1 000 000,00z (s這wnie: jeden milion z 00/100).
b) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa 1 osob skierowan przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, pe軟i帷 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowla-ne do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz do鈍iadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegaj帷e na wykonaniu (zako鎍zeniu) przez niego w okresie ostatnich 7 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert co najmniej 1 roboty budowlanej o warto軼i nie mniejszej ni 1 000 000,00 z (s這wnie: jeden milion z 00/100).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1 Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert:
10.1.1 o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
10.1.2 o鈍iadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (o鈍iadczenie stanowi帷e Za陰cznik nr 5 do SWZ);
10.2 Informacje zawarte w o鈍iadczeniach, o kt鏎ych mowa w pkt 10.1 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1 Podmiotowe 鈔odki dowodowe dla Zadania nr 1 i nr 2
1.1 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.2 w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt 8.2.3 lit a) i w pkt 8.3.3 lit a) SWZ- informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.
1.3 w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt 8.2.3 lit b) i w pkt 8.3.3 lit b) SWZ - dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Podmiotowe 鈔odki dowodowe tylko dla Zadania nr 1
2.1 Wykaz rob鏒 wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 7 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, polegaj帷ych na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie budynku o warto軼i nie mniejszej ni 6 000 000,00z (s這wnie: sze嗆 milion闚 z 00/100). Wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;- za陰cznik nr 6a do SWZ;
2.2 Wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego
a) pe軟i帷ych funkcj kierownika budowy, posiadaj帷ych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej oraz do鈍iadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegaj帷e na wykonaniu (zako鎍zeniu) przez niego w okresie ostatnich 7 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert co najmniej 1 roboty budowlanej o warto軼i nie mniejszej ni 6 000 000,00 z (s這wnie: sze嗆 milion闚 z 00/100).
b) pe軟i帷ych funkcj kierownika rob鏒, posiadaj帷ych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych,
c) pe軟i帷ych funkcj kierownika rob鏒, posiadaj帷ych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i energetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak-瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz鏎 wykazu stanowi- za陰cznik nr 7 do SWZ;
2. Podmiotowe 鈔odki dowodowe tylko dla Zadania nr 2
2.1 Wykaz rob鏒 wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 7 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, polegaj帷ych na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie budynku o warto軼i nie mniejszej ni 1 000 000,00z (s這wnie: jeden milion z 00/100) wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;- za陰cznik nr 6b do SWZ;
cd. w sekcji IX

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

3.6 Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie materia堯w, urz康ze i produkt闚 r闚nowa積ych (innych producent闚) pod warunkiem:
a) 瞠 spe軟ia one b璠, co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne, jako軼iowe,
b) Wykonawca na w豉sny koszt wykona i uzgodni niezb璠ne dokumentacje zamienne,
c) koszty serwisowania i eksploatacji nie b璠 wi瘯sze ni materia堯w, urz康ze i produkt闚 za這穎nych w projekcie.

W takiej sytuacji w trakcie realizacji zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych tj. stosownych dokument闚, uwiarygodniaj帷ych te materia造, produkty, wraz z opini niezale積ego podmiotu posiadaj帷ego niezb璠ne uprawnienia. Dokumenty te stanowi b璠 podstaw do podj璚ia przez Zamawiaj帷ego decyzji o akceptacji.
3.7 Na wszystkie materia造 przeznaczone do wbudowania nale篡 w trakcie realizacji zam闚ienia dostarczy dokumenty (鈍iadectwa) stwierdzaj帷e dopuszczenie do obrotu zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) deklaracje zgodno軼i atesty, aprobaty i certyfikaty.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Wszystkie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

14.1 Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i:
14.1.1 dla zadania nr 1 - 150.000,00 z (s這wnie: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100).
14.1.2 dla zadania nr 2 - 50.000,00 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100).

14.2 Wadium nale篡 wnie嗆 do up造wu terminu sk豉dania ofert oznaczonego dat i godzin. Niewniesienie wadium do up造wu wyznaczonego terminu (oznaczonego dat i godzin) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.
14.3 Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
14.3.1 pieni康zu,
14.3.2 gwarancjach bankowych,
14.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
14.3.4 por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080 z p騧n. zm.).
14.4 Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757 Tytu przelewu winien umo磧iwi identyfikacj przetargu, kt鏎ego dotyczy wadium oraz okre郵a podmiot w kt鏎ego imieniu jest wp豉cane – w przypadku je郵i przelewu nie dokonuje Wykonawca sk豉daj帷y ofert. Celem w豉軼iwej identyfikacji wp豉ty z tytu逝 wadium powinny zawiera w tytule przelewu znak sprawy post瘼owania tj. BZP.271.4.2023.
14.5 Za skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu rozumie si gdy w wyznaczonym terminie, tj. do up造wu terminu sk豉dania ofert (oznaczonego dat i godzin) nast徙i uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powy瞠j.
14.6 Wadium w innej formie ni pieni康z nale篡 z這篡 wraz z ofert w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/por璚zenie musi by podpisana przez przedstawiciela Gwaran-ta. Wadium w formie por璚zenia lub gwarancji musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert, a beneficjentem takich dokument闚 musi by Zamawiaj帷y, tj. Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
Z tre軼i gwarancji /por璚zenia winno wynika bezwarunkowe i nieodwo豉lne zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu, na jego pierwsze 膨danie, pe軟ej kwoty wadium we wszystkich okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
14.7 Zasady zwrotu i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 ustawy Pzp.
14.8 Wadium wniesione w formie por璚zenia bankowego, por璚zenia sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej lub por璚zenia udzielanego przez podmiot, o kt鏎ym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i b璠zie akceptowane pod warunkiem, 瞠 jest zgodne z Prawem Zam闚ie Publicznych, a w szczeg鏊no軼i:
14.8.1 por璚zenie b璠zie zawiera這 wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawc okre郵one w art. 98 ust. 6 i ust. 5 Prawa Zam闚ie Publicznych
14.8.2 por璚zenie b璠zie zawiera這 okre郵ony dat termin odpowiedzialno軼i, nie kr鏒szy ni okres zwi您ania ofert okre郵ony w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

12.1 Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
12.2 W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 10.1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ.
12.3 Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e elementy zam闚ienia wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy
12.4 O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.5 Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ych Za陰cznik nr 4a i 4b do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: www.e-zam闚ienia.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

cd z sekcji III pkt 3.6
13.12 Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze”.
Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym (otaczaj帷ym). W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
13.13 Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj-ce jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
13.14 Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
13.15 Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
13.16 Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia. Zaleca si stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
13.17 W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
13.18 W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y do-puszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: bzp@um.sanok.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma dzia豉 poprawnie spowoduje zignorowanie przes豉nej wiadomo軼i.
13.19 Wykonawca ma obowi您ek 郵edzi informacje na Platformie. Podstawowym 廝鏚貫m informacji jest platforma e-zamowienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomoc poczty e-mail obci捫one s ryzykiem b喚d闚 zwi您anych z dzia豉niem serwer闚 pocztowych, na kt鏎ych dzia豉nie zamawiaj帷y nie ma wp造wu.
cd z sekcji V pkt 5.7
2.2 Wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia pe軟i帷ych funkcj kier. budowy, posiadaj帷ych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstr.-budowlanej oraz do鈍iadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegaj帷e na wykonaniu (zako鎍zeniu) przez niego w okresie ostatnich 7 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert co najmniej 1 roboty budowlanej o warto軼i nie mniejszej ni 1 000 000,00 z wraz z inf.i na temat ich kwal. zawodowych, uprawnie, do鈍. i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz inf. o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.