eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Magnuszew › Remont dróg gminnych- tłuczniem kamiennym.Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Remont dróg gminnych- tłuczniem kamiennym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAGNUSZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperów 24

1.5.2.) Miejscowość: Magnuszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@magnuszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4632e7ab-a209-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych- tłuczniem kamiennym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4632e7ab-a209-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015744/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Remont dróg gminnych- tłuczniem kamiennym.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074597

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Magnuszew.
2. Zamówienie na dostawę, transport i rozgarnięcie naturalnego tłucznia kamiennego łamanego frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 1 800 ton.
3. Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyładowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 30 ton, natomiast rozgarnięcie koparko- ładowarką będącą w dyspozycji Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
4. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia.
5. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
6. Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.
7. Dostarczone kruszywo będzie posiadało:
1) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ustawy Pzp, lub
2) deklarację właściwości użytkowych zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG potwierdzające zgodność materiału z normą PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważną które należy przedstawić dla dostarczonej partii materiału w momencie dostawy,
3) dowodu z ważenia samochodu na wadze, który wskazywał będzie ilość załadowanego na samochodzie i dostarczonego do Zamawiającego tłucznia kamiennego.
8. Wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184204,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.