eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Budowa ulicy Polnej, Leśnej i Wiejskiej w Nowym LuboszuOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulicy Polnej, Leśnej i Wiejskiej w Nowym Luboszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościan

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 15

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminakoscian.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulicy Polnej, Leśnej i Wiejskiej w Nowym Luboszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cffd1270-bf19-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025230/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa ul. Polnej, Leśnej i Wiejskiej w Nowym Luboszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian
3) Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
(...) Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostała część informacji: Rozdział XIII i XIV oraz Rozdział XII pkt. 4 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Kościan reprezentowana przez Wójta, e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl tel. 65 512 10 01. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) (...) ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostała część patrz. Rozdział II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie polega na budowie ul. Polnej i Leśnej oraz na przebudowie ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane:

1.1. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu”.
Przebudowa obejmuje ulicę Wiejską w N. Luboszu. Długość przebudowywanej drogi - 325 m. Przedmiotowa przebudowa rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3897 P (klasy Z).Droga na chwilę obecną posiada nawierzchnię bitumiczną (z destruktu asfaltowego) o zmiennej szerokości i przebiega w terenie zabudowanym.
W ramach inwestycji należy wykonać drogę o nawierzchni z kostki betonowej, klasy D, o kat. obciążenia ruchem KR2, o szerokości 5,00 m, z poboczami oraz miejscami parkingowymi.
Na połączeniu ulicy Wiejskiej z ul. Ogrodową należy wybudować rondo o nawierzchni z kostki brukowej.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do studni chłonnych z przelewem do istniejącego rowu oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC-U klasy S SN8, SDR 34 ze ścianą litą, o długości kolektora ok. 350 m ( śr. 315 mm).
Na sieci wodociągowej należy wymienić istniejące przyłącza wodociągowe do granicy, na części wymienić opaskę i zasuwę a także wykonać nowe przyłącza. Należy też przebudować wskazane odcinki sieci hydrantowej oraz wykonać wskazane przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Na istniejących studzienkach kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiejskiej i Kościańskiej zamontować włazy żeliwne Ø600mm D400 w obudowie betonowej 950x950mm
Należy również wybudować oświetlenie uliczne o długości linii kablowej ok. 430 m, z oprawami LED i słupami aluminiowymi 7 m w ilości 13 szt. Aktualne warunki załączone do dokumentacji.
UWAGA. Zegar astronomiczny dostarcza INWESTOR.
Należy również usunąć kolizję sieci elektroenergetycznej. Trzeba zdemontować odcinki linii napowietrznej nn, a w ich miejsce pobudować linie kablowe wraz z nowymi przyłączami. Gmina Kościan podpisała już umowę z ENEA na usunięcie kolizji.
W obrębie projektowanego ronda należy przebudować odcinek sieci gazowej.

1.2. „Budowa ul. Leśnej w m. Nowy i Stary Lubosz”.
Budowa obejmuje odcinek o dł. ok. 1,7 km w miejscowościach Nowy i Stary Lubosz. Budowa podlega na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej, klasy D, o kat. obciążenia ruchem KR3, o szerokości 5,00 m. Należy również wykonać przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz wybudować zjazdy na posesje prywatne i tereny leśne.
Końcem opracowania jest włączenie do istniejącego skrzyżowania w Starym Luboszu w km 1+683,11.
Na odcinku ok. 700 m została już wykonana podbudowa z kruszywa, którą należy wyrównać i uzupełnić.
Konstrukcję nawierzchni i pobocza utwardzonego należy wykonać wg rysunków zamiennych.
Odwodnienie należy wykonać powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego rowu. Należy wybudować dwa nowe przepusty, studnię rewizyjną oraz nowe koryto rowu. Istniejące koryto do zasypania a przepusty istniejące należy rozebrać.
Należy również przebudować fragmenty istniejących ogrodzeń posesji.
Istniejącą infrastrukturę wodociągową należy wyregulować wysokościowo, należy wymienić 4 hydranty nadziemne na podziemne.
Na studniach KS, które będą w odcinku z masy bitumicznej, należy wykonać regulacje za pomocą włazów naprawczych w obudowie betonowej.

1.3. Budowa ul. Polnej w Nowym Luboszu”
Zadanie obejmuje budowę ul. Polnej w Nowym Luboszu, od skrzyżowania z droga powiatową nr 3897 P( klasy Z) do połączenia z ul. Leśną, o dł. 355 m. Należy wykonać drogę klasy L o kategorii ruchu KR-3, o szerokości 6,0 m wraz z chodnikiem o szer. 2,0 m.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do projektowanego rowu.
Należy także wykonać wjazdy na pola z kruszywa zgodnie z rysunkami:
- Nowy Lubosz ul.Polna-PZT zjazdy
- Nowy Lubosz ul.Polna-SYTUACJA zjazdy.

Należy również wybudować oświetlenie uliczne o długości linii kablowej ok. 410 m, z oprawami LED i słupami aluminiowymi 8 m w ilości 10 szt. Aktualne warunki załączone do dokumentacji.
UWAGA. Zegar astronomiczny dostarcza INWESTOR.
Na studniach KS, które będą w odcinku z masy bitumicznej, należy wykonać regulacje za pomocą włazów naprawczych w obudowie betonowej.
UWAGA. KANAŁ TECHNOLOGICZNY w ul. Polnej nie jest objęty przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.


1.4. „Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Leśna i Sosnowa”.
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Leśna i Sosnowa.
W ramach zadania należy wykonać:
• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 średnicy 200/5,9 mm –
315,80 m (rura lita, w sztangach 3 m)
• przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 średnicy 160/4,7 mm -
10/72,50 szt./m (rura lita, w sztangach 3 m)
• przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 średnicy 200/5,9 mm -
1/20 szt./m (rura lita, w sztangach 3 m)
Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi odtworzenie nawierzchni w miejscach prowadzenia prac ziemnych w pasach drogowych wg wytycznych określonych w uzgodnieniach i warunkach wydanych przez zarządcę drogi.

1.5. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Luboszu, ul. Leśna, Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni

1.5.1. W ramach budowy sieci wodociągowej należy wybudować/zamontować:
• sieć wodociągową z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 średnicy 110 x 6,6 mm - 787,0 m, (odcinki 12 lub 13 m poddane doczołowemu zgrzewaniu lub elektrooporowo),
• hydranty nadziemne średnicy DN 80 mm - 5 kpl.

1.5.2. W zakresie wymiany przyłączy wodociągowych na istniejącej sieci wodociągowej PVC fi 110 mm wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
• przyłączy wodociągowych z rur PE HD100 RC SDR11 średnicy 40 x 37 mm 6szt./26 m,
• studni wodomierzowych DN 600 mm z wyposażeniem - 6 kpl.,
• wymiany istniejącego 1 kpl. węzła hydrantowego z hydrantem nadziemnym przy działce nr 116/23).

1.5.3. W ramach budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni na istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
• przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 średnicy 200/5,9 mm – 5/39 szt/m (rura lita, w sztangach 3 m),
• przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 średnicy 160/4,7 mm - 3/15 szt/m (rura lita, w sztangach 3 m),
• wymiany 6 istniejących studni DN 400 mm na studnie zbiorcze tworzywowe DN 600 mm,
• nadbudowy na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej 3 studni zbiorczych tworzywowych DN 600 mm,
• inspekcji TV kanału grawitacyjnego wraz z czyszczeniem rurociągu kanalizacji sanitarnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony zł 0 groszy).
Wartości podane w dokumentach, w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP dla danej waluty z daty na jaką przedłożony dokument będzie potwierdzał wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, wykonawca przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed powyżej określoną datą.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy

Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże wykonanie:
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na/obejmującej swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) lub/i przebudowie/ę oświetlenia ulicznego lub/i drogowego lub/i parkowego o wartości minimum 120.000,00 zł netto,
oraz
- co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem/polegającej na wykonaniu nawierzchni (tj. warstwy ścieralnej i/lub wiążącej i/lub podbudowy) z mieszanki/ek mineralno-asfaltowej/ych o grubości minimum 6 cm - na powierzchni minimum 8.000,00 m2.
oraz
- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na/obejmującej swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 500,00 m,

Każda ze wykazanych robót budowlanych może jednocześnie, odpowiednio potwierdzać spełnienie opisanego pod tiretem pierwszym i/lub drugim i/lub trzecim warunku dot. doświadczenia wykonawcy.

Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat (sposób liczenia przedmiotowego okresu określono w Rozdziale X pkt. 3 SWZ, Sekcji V pkt. 5.7) Ogłoszenia o zamówieniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy wartość zrealizowanych robót została określona w innej walucie niż PLN, to należy ją przeliczyć na zł wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dot. wykazanej roboty.


b) Osób

Minimalne warunki dotyczące kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum po jednej osobie mogącej wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie polegającą na:
- kierowaniu budową (w branży drogowej),
- kierowaniu robotami budowlanymi/budową (w branży sanitarnej),
- kierowaniu robotami budowlanymi (w branży elektrycznej),
na przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji

W związku z powyższym osoba/osoby ta/te zobowiązana/e jest/są posiadać odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 2351 z późn. zm.) w specjalności:

a) inżynieryjnej drogowej (bez ograniczeń);
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń);
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( bez ograniczeń);

lub odpowiadające im (tzn. umożliwiające pełnienie ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na przedmiotowym zadaniu), ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

lub być osobą/osobami mogącą/ymi pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, o której mowa powyżej na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 2351 z późn. zm).

Ze względu na zmieniające się przepisy prawa w zakresie wydawania uprawnień budowlanych, ich różny zakres i nazewnictwo zamawiający informuje, że ocena tych uprawnień musi odbywać się poprzez udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: czy pozwalają one na pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na tej konkretnej budowie? W związku z tym, w przypadku np. uprawnień instalacyjnych, o których mowa pod lit. c) wystarczy wykazanie się odpowiednimi uprawnieniami dot. kanalizacji, wodociągów i gazu (ponadto ze względu na zmieniające się przepisy prawa, które np. pozwalały dawniej na wydawanie uprawnień tylko i wyłącznie w zakresie sieci wodociągowych lub tylko i wyłącznie w zakresie sieci kanalizacyjnych itp. Zamawiający dopuszcza pełnienie danej funkcji kierownika przez dwie lub więcej osób. Najważniejsze jest, aby te osoby łącznie posiadały wymagane uprawnienia).

Ponadto osoba/y ta/te powinna/y zostać skierowana do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (biorąc pod uwagę treść warunków udziału w postępowaniu nie wymaga się podawania informacji na temat doświadczenia i wykształcenia) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć niniejszych dokumentów, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 1), liczy się wstecz od dnia:
a) w którym upływa termin składania ofert;
b) złożenia wykazu, o którym mowa w pkt 1), w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa pkt 1) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.


Ponadto (wraz z ofertą) wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy,
2) zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa odpowiednio w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2.Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy
3. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w Formularzu Ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Powyższe dokumenty są żądane w celu potwierdzenia umocowania osób działających w imieniu odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby do reprezentowania każdego z nich;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1) SWZ.
Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy;
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa odpowiednio każdy z wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ. ,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy,
6) zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa odpowiednio w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy,
7) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XVI pkt. 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Gminę Kościan z siedzibą przy ul. Młyńskiej 15, 64-000 Kościan” W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego nr BS Kościan 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego zamawiającego z wykonawcą i utratę przez wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie określa szczególnego (obiektywnie uzasadnionego) sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykazują łącznie (tzn. posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej może wykazać zarówno tylko jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie, jak i dwóch, czy też kilku poprzez zsumowanie posiadanych środków przez każdego z nich).
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane .
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X. pkt 2 SWZ, przy czym:
- podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w tym Rozdziale i Rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT wyliczony wg stawki …..%. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
3. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie Robót może nastąpić w przypadku:
- jeżeli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi – o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem powyższych okoliczności,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas faktycznego opóźnienia,
- wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, katastrofy lotniczej, protesty ludności; działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót - o czas trwania przeszkody lub czas wprowadzenia tych zmian,
- dokonania zmian w przedmiocie zamówienia – o okres adekwatnym do wprowadzonej zmiany,
- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zabezpieczenia i usunięcia niewypałów bądź wystąpienie konieczności przeprowadzenia czynności wynikających z przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem tych okoliczności,
- zmiany przepisów prawa, mającej bezpośredni i istotny wpływ na termin zakończenia inwestycji o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem powyższych okoliczności.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru Umowy.
2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków Umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy nie prowadzącą do zmiany ogólnego charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów Umowy z obowiązującym prawem,
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych lub technologicznych lub materiałowych w realizacji Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:
a. niedostępność na rynku Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia wskazanych w dokumentacji projektowej, Ofercie, lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów/Urządzeń/Wyposażenia;
b. (...) ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostała część informacji znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2a. Podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą Ukraina” (Dz.U z 2022 r. poz. 835),
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy Ukraina, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Ukraina, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.