eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodawa › Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości ChwalęciceOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Chwalęcice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gorzowska 40

1.5.2.) Miejscowość: Kłodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-415

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Chwalęcice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b567a6c0-bf19-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033806/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa ulicy Leśnej w Chwalęcicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klodawa/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klodawa/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) 0znaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy należy korzystać
z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr. tel. 22 101-02-02.
h) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1,5 GB przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych folderów.
i) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@klodawa.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ.
j) 7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy, w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został wskazany w rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RDK.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej klasy D - ulica Leśna w m. Chwalęcice gmina Kłodawa .
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej klasy D - ulica Leśna w m. Chwalęcice gmina Kłodawa położona jest na działce nr 466 obręb -7 Chwalęcice , jednostka ewidencyjna 080104_2 Kłodawa.
Zaplanowano przebudowę nawierzchni w oparciu o nowy przekrój konstrukcyjny:
- Warstwa ścieralna SMA 8 PMB 45/80-65 grubości 4 cm po zawałowaniu.
- Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W 50-70 grubości 7 cm po zawałowaniu.
- Podbudowa zasadnicza istniejąca wykonana została z mieszanek niezwiązanych z kruszyw kamiennych łamanych o uziarnieniu ciągłym #0/31.5 mm . Grubość warstwy podbudowy zasadniczej wynosi średnio 20 cm.
- Podbudowę zasadniczą wyrównać i wzmocnić miałem granitowym #0/5mm o grubości warstwy średnio 3 cm po zawałowaniu.
- Podbudowa tłuczniowa na całym obiekcie będzie oczyszczona i skropiona emulsją średnio rozpadową C60 B4 ZM wg PN-EN 13808:2010 przed ułożeniem podbudowy z betonu asfaltowego.
- Podbudowa z betonu asfaltowego na całym obiekcie będzie oczyszczona i skropiona emulsją średnio rozpadową C60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2010 przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
- Przekroje konstrukcyjne jezdni dostosowano do niwelety istniejącej nawierzchni i przejazdów gospodarczych.
- Pobocza drogowe z mieszanek niezwiązanych z kruszyw kamiennych łamanych o uziarnieniu ciągłym #0/11,2 mm stabilizowane mechanicznie .
- Grubość warstwy pobocza stabilizowanego mechanicznie wynosi średnio 10 cm o szerokości 75 cm i spadku 8%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryterium jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp,
2) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ,
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 400 000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości minimum 300 000,00 zł / brutto każda.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia tj.:
a) jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane.
Osoba, o której mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 2 litera a SWZ, powinna posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 1 SWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) wykaz robót budowlanych sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
3) zobowiązanie innego podmiotu wraz z oświadczeniem tego podmiotu, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 i ust. 6 SWZ sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i załącznik nr 3a do SWZ, (jeśli dotyczy),
4) oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy),
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeśli dotyczy).
6) kalkulacja wynagrodzenia sporządzona w oparciu o przedmiar robót stanowiący zał. Nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klodawa/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.