eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w KępnieOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4879335-8c19-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 278054,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. " Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej G859846P ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie ", w zakresie określonym w dokumentacji projektowej w tym m.in.:
1) odtworzenie uszkodzonych górnych ceglanych części bocznych ścian wiaduktu z betonu zbrojonego wraz z ułożeniem nawierzchnio izolacji na górnej powierzchni,
2) wymiana kamiennych elementów gzymsowych na polimerobetonowe deski gzymsowe na krawędziach obiektu,
3) odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni na wiadukcie i najbliższych dojazdach w miejscach wykonanych odkrywek niezbędnych dla remontu ścian bocznych,
4) montaż elementów krawężnikowych przy jezdni na wiadukcie,
5) wykonanie hydroizolacji pionowych powierzchni odtworzonych bocznych ścian wiaduktu,
6) wymiana balustrad stalowych na typowe balustrady mostowe o wysokości 110 cm,
7) przełożenie betonowych krawężników na dojazdach w celu dopasowania do krawężników na wiadukcie i istniejących krawężników na dalszych dojazdach,
8) wymiana wszystkich stalowych wsporników podwieszonych do ścian bocznych obiektu mostowego dla istniejących sieci urządzeń obcych (gazowej, telekomunikacyjnej i energetycznej),
9) wymiana rur osłonowych istniejącej sieci urządzeń obcych (telekomunikacyjnej i energetycznej) przy północnym gzymsie wiaduktu,
10) demontaż odcinka nieczynnej rury sieci wodociągowej podwieszonej przy północnym gzymsie wiaduktu,
11) odtworzenie elementów ściekowych w poboczu południowym dla odprowadzenia wody z jezdni przed i za obiektem,
12) uzupełnienie wyrw w skarpie w obrębie sieci gazowej i likwidowanej wodociągowej.
13) zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowy
14) wykonanie oznakowania pionowego i wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego,
15) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji,
16) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte
przetargowym przedmiarze robót,
17) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie
granic,
18) wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robót,
19) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z
odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
20) zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
21) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SWZ.

Zamówieniem objęte są również:
- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji,
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,
- pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic,
- wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 506468,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 740716,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 506468,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7780105125

7.3.3) Ulica: Gnieźnieńska

7.3.4) Miejscowość: Janikowo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-006

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 506468 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podwykonawca wykona następujące części zamówienia: wykonanie nawierzchni bitumicznej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.