eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Dostawa środków czystości - część 1 - koncentraty czyszczące i myjące wraz z dozownikiem"Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa środków czystości - część 1 - koncentraty czyszczące i myjące wraz z dozownikiem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa środków czystości - część 1 - koncentraty czyszczące i myjące wraz z dozownikiem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae7bb7a2-a137-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074265

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2023/EZM/11

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 28000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1 Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w umowie, koncentraty czyszczące i myjące wraz z dozownikiem zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
1.2 Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji dostępny pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl.
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 20 partiach. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2.2. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedawane i dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1.
2.3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
2.4. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
2.5. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.
2.6. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.
2.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
2.8. Do każdej dostawy przedmiotu zamówienia winien zostać dołączony dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub faktura VAT.
2.9. Wszystkie produkty winny być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1 do specyfikacji a zasady jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, które dostępne są pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl .

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831250-3 - Roztwory myjące

39833000-0 - Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.