eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługi ochrony osób i mienia.Ogłoszenie z dnia 2021-07-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125869 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi ochrony osób i mienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510226583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radiowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-206

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 089 526 75 86

1.5.8.) Numer faksu: + 48 089 526 75 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radioolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radioolsztyn.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://radioolsztyn.pl/bip/kategoria/szczegoly/1/Zamowienia_publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


radiowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony osób i mienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbbeb19c-b223-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010917/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona osób i mienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051478/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-03/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia na terenie nieruchomości Radia Olsztyn SA przy ul. Radiowej 24 w Olsztynie, z wyjątkiem części dzierżawionej przez TVP SA w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie, wykonywana zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.), przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez komendanta głównego Policji.
2. Obszary, obiekty i urządzenia zamawiającego jako podlegające obowiązkowej ochronie zostały ujęte w wykazie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319109,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 319109,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319109,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "STEKOP" S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa - Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "STEKOP-OCHRONA" sp. z o. o., Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz - Członek Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5421023917

7.3.3) Ulica: ul. Mołdawska 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-127

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319109,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.