eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie 24 komputerów przenośnych - laptopów do trzech szkół prowadzonych przez Powiat WadowickiOgłoszenie z dnia 2021-07-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125864 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie 24 komputerów przenośnych - laptopów do trzech szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwadowicki.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie 24 komputerów przenośnych - laptopów do trzech szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c868fcee-dfaa-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000892/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.67.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie 24 komputerów przenośnych - laptopów do trzech szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowania, gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie mógł wg. stanu na dzień niniejszego zawiadomienia zwiększyć tej kwoty. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, które w każdym przypadku przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Postępowanie należało zatem unieważnić

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101371,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126906,48 PLN

2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.