eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Istebna › ZP2/03/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej w 2022 r. 5 częściOgłoszenie z dnia 2022-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP2/03/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej w 2022 r. 5 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242967163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Istebna 550

1.5.2.) Miejscowość: Istebna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/855 60 59

1.5.8.) Numer faksu: 33/855 60 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1istebna@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspistebna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP2/03/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej w 2022 r. 5 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8af7373-9aec-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022528/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZP1/01/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej w 2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: zp2/03/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 386172,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DRÓB. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 45872,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO, WĘDLINY,Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 65414,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 41118,77 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji,

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 68871,95 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

owoce, warzywa, powinny być nie
zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate,
dopuszcza nieregularne, intensywnie kolor, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ mają
zielonkawobiały, soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie
sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa- klasy pierwszej, nie powinny być
zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być zbutwiałe, spleśniałe;
Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 45913,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.