eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek usługowo-biurowyOgłoszenie z dnia 2021-07-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124101 z dnia 2021-07-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek usługowo-biurowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKRZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 26

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-155

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 846809700

1.5.8.) Numer faksu: 84689226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zakrzew.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zakrzew.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek usługowo-biurowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-962cda56-a8de-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003016/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek usługowo-biurowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045543/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GB.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2552509,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego po byłym banku. Obecnie nieużytkowanego, na budynek usługowo-biurowy składający się z pięciu części funkcjonalnych:
− zaplecza gastronomicznego (parter)
− garmażeryjnego z salą konsumpcyjną (parter)
− zaplecza kulturalno—rozrywkowego gminy w postaci Sali widowiskowej (parter)
− pomieszczeń spełniających wymagania klubu seniora (I piętro)
− pomieszczeń usługowo-biurowych jako uniwersalne wykorzystanie.
Zakres rzeczowy wykonania robót obejmuje :
1) Branża ogólnobudowlana
− roboty rozbiórkowe
− roboty budowlane wewnętrzne
− schody wejściowe i pochylnie, komunikacja wewnętrzna, parking, opaska odwadniająca
− pokrycie, ocieplenie, kominy
− stolarka okienna i drzwiowa
− elewacje
− ocieplenie stropu
2) Branża sanitarna
Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
Kanalizacja sanitarna zewnętrzna z szambem bezodpływowym, łapaczem oleju
Instalacja wodna wewnętrzna
Instalacja wodna zewnętrzna
Instalacja hydrantowa
Instalacja gazowa wewnętrzna z kotłownią gazową
Instalacja gazowa zewnętrzna z zewnętrznym zbiornikiem naziemnym na gaz płynny
Wentylacja mechaniczna nawiewna, wywiewna, nawiewno-wywiewna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
3) Branża elektryczna
− zalicznikowa linia kablowa nN
− tablica rozdzielcza
− instalacja gniazd wtyczkowych
− instalacja zasilania ogólnego i ewakuacyjnego
− instalacja połączeń wyrównawczych
− instalacja odgromowa i uziemiająca
− wyłącznik przeciwpożarowy
− instalacja sygnalizacji detekcji gazu
− oświetlenie terenu
− instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2976600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3920000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2976600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CHOCYK MARCIN MEDIA-BUD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121881121

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-870

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2420000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

2021-07-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.