eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2022-04-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych
z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych
z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39bc4f40-9303-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych - Dostawa kostki, obrzeży, oporników krawężników oraz płyt ażurowych

1.2.2 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych - Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063345/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 240082 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych - Dostawa kostki, obrzeży, oporników krawężników oraz płyt ażurowych
2) Wykaz materiałów dla część I:
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – starobruk żółty m2 150
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – starobruk grafit m2 150
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – starobruk szary m2 400
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – czerwony m2 300
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – żółty m2 300
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – grafit m2 300
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x8cm – szary m2 700
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x6 cm – żółty/grafit m2 200
Kostka brukowa o wymiarach 10x20x6cm – szary m2 200
Opornik Betonowy 12x25x100 cm – kolor szary m 800
Krawężnik drogowy 100x30x15– kolor szary m 100
Obrzeże 8x100x25 m 500
Płyta ażurowa typu "MEBA" 60x40x8 cm szt. 200

Uwaga! Podane przez Zamawiającego ilości lub liczby sztuk poszczególnych materiałów w wykazie mają charakter szacunkowy i są obliczone na podstawie średniego zapotrzebowania Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, nie stanowiąc podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość niezrealizowania zamówienia w całości,
b) możliwość dokonywania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia) w okresie realizacji umowy, w ramach materiałów wyszczególnionych w wykazie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, jeśli taka zmiana nie spowoduje zwiększenia łącznej szacunkowej wartości zawartej w umowie; ewentualne zmiany liczby sztuk lub ilości nie spowodują zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego,

3) Zamawiający będzie zamawiał przedmiot zamówienia wg bieżącego zapotrzebowania na materiały u Wykonawcy, w dowolnej ilości, przy czym zamówienie takie może być kierowane pocztą, faksem drogą elektroniczną lub zgłaszał telefonicznie. Szczegóły realizacji zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy stanowiącym złącznik nr 4.1. do SWZ

4) Zamówione materiały muszą posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie obowiązujących norm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

44113100-6 - Materiały chodnikowe

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 121407 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych - Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB
2) Wykaz materiałów dla Części II
Płyty drogowe wielootworowe typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 szt. 2500

Uwaga! Podane przez Zamawiającego liczby sztuk materiałów w wykazie mają charakter szacunkowy i są obliczone na podstawie średniego zapotrzebowania Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, nie stanowiąc podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość niezrealizowania zamówienia w całości,
b) możliwość dokonywania zmian ilościowych (zmniejszenia) w okresie realizacji umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego; ewentualne zmiany liczby sztuk lub ilości nie spowodują zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
3) Zamawiający będzie zamawiał przedmiot zamówienia wg bieżącego zapotrzebowanie na materiały u Wykonawcy, w dowolnej ilości, przy czym zamówienie takie może być kierowane pocztą, faksem drogą elektroniczną lub zgłaszał telefonicznie. Szczegóły realizacji zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy stanowiącym złącznik nr 4.2. do SWZ

4) Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 118675 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo - Handlowa Marcin Czarnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911582475

7.3.3) Ulica: Wyzwolenia 48

7.3.4) Miejscowość: Dziemiany

7.3.5) Kod pocztowy: 83-425

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186222 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo- Handlowa Marcin Czarnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911582475

7.3.3) Ulica: Wyzwolenia 48

7.3.4) Miejscowość: Dziemiany

7.3.5) Kod pocztowy: 83-425

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 166050 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.