eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - przetarg VIOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przetarg VI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 18

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768412300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b3f46f3-9e4e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przetarg VI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b3f46f3-9e4e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00211744/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kancelarii 3 stanowiskowej w Dąbrowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065407

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.82.2020

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane dla zadania: „Budowa budynku trzystanowiskowej kancelarii leśnictwa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Celem robót jest budowa budynku biurowego kancelarii stanowiący samodzielną jednostkę wchodzącą w skład struktur organizacyjnych Skarbu Państwa - dokładniej w skład Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych. Przedmiot zamówienia także zagospodarowanie terenu: wykonanie dojść, dojazdów, miejsc postojowych, przyłączy oraz miejsca składowania odpadów stałych z możliwością segregacji, instalacji fotowoltaicznej, zjazdu z drogi wojewódzkiej. Obiekt przeznaczony jest do wykonywania czynności kancelaryjno - administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt ten wyposażony jest w pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnie – przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń biurowych – mebli. Projektowane pomieszczenia są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt stanowi miejsce pracy 6 ludzi tj. pracowników administracyjnych (trzech leśniczych i trzech podleśniczych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W w/w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym cena oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o wysokość, do której zamawiający nie może zwiększyć kwoty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1152062,06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.