eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 mOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750152166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwardyjska 10

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdsochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdbip.powiatsochaczew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c99fc28-b99e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048304/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_sochaczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_sochaczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu;
b) korzystanie z Platformy jest bezpłatne;
c) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl , do konkretnego Wykonawcy;
d) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM;
e) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookie” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Szczegółowo opisano w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo opisano w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. 935 m wraz z budową i przebudową chodników, budową ścieżek pieszo-rowerowych, budową i przebudową zjazdów oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.
Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres robót obejmuje m.in.:
a) prace przygotowawcze,
b) wyznaczenie geodezyjne obiektów,
c) wycinka drzew i krzewów, przesadzenie drzew,
d) roboty rozbiórkowe: nawierzchnie dróg, zjazdów, chodników,
e) roboty ziemne: korytowanie i przygotowanie podłoża,
f) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
g) przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką,
h) przebudowa sieci teletechnicznej,
i) roboty nawierzchniowe na jezdniach dróg, chodnikach, zjazdach, ścieżkach pieszo-rowerowych, pętli autobusowej,
j) oznakowanie poziome i pionowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. nie podlega wykluczeniu (rozdział VII-VIII SWZ);
2. spełnia warunki udziału dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych i 00/100);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż
3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych i 00/100).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie: minimum 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł każda, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie drogi z nawierzchni z betonu asfaltowego lub SMA wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające
następujące uprawnienia i doświadczenie:
- Kierownik Budowy – 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień: - minimum 24 m-ce przy realizacji robót drogowych na drogach publicznych, oraz - przy realizacji minimum 2 robót budowlanych o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł każda, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie drogi z nawierzchni z betonu asfaltowego lub SMA;
- Kierownik Robót Telekomunikacyjnych – 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń.
- Kierownik Robót Sanitarnych – 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
c) dysponuje niżej wymienionym sprzętem w celu wykonania zamówienia:
- układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, tzw. rozściełacz;
- koparka lub koparko-ładowarka;
- walec;
- ubijarka.
Szczegółowo opisano w Rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowo opisano w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowo opisano w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. w Sochaczewie,
nr: 97 1240 1822 1111 0010 6445 1159 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr PZD.DT3.252.2.2023”;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
przy czym, gdy wadium wnoszone w sposób określony w pkt. 2-4 powyżej, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w pkt. XI SWZ.
3. Zwrot wadium i przesłanki jego zatrzymania reguluje art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo opisano w Rozdziale VI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisano w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.