eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: MNP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcinkowskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-745

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubout@mnp.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnp.art.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.mnp.art.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b941a949-7844-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024260/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ.281.2.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i dociepleniu budynku Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu ul. Grobla 25, Poznań zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 1 o SWZ.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. Remont i przebudowę wnętrz przyziemia części wysokiej budynku w zakresie:
− Remontu i przebudowy toalet ogólnodostępnych
− Wydzielenia nowego pomieszczenia dla strażników
− Wydzielenia pomieszczenia serwerowni
− Wydzielenia pomieszczenia szatni w obrębie holu głównego
− Urządzenia stanowiska kasowego
− Przebudowy pomieszczeń socjalno - sanitarnych dla pracowników
− Wydzielenia zaplecza kuchennego, magazynowego i dwóch pracowni merytorycznych
− Przebudowy schodów wewnętrznych
− Remontu okładzin ścian i sufitów (szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń),
− Wykonania tynków renowacyjnych w rejonach występowania zawilgoceń ścian,
− Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
− Remontu instalacji wod – kan
− Remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, oświetleniowej z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym
2.2. Remont i przebudowa pomieszczeń: I, II piętra i poddasza użytkowego w zakresie:
− Przebudowy i wydzielenia pomieszczeń
− Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
− Remontu instalacji wod – kan
− Remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, oświetleniowej z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym
− Remontu okładzin ścian i sufitów (szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń),
2.3. Docieplenie poddasza i połaci dachowych wraz z remontem konstrukcji dachu, remontem pokrycia i systemu odwodnienia dachu:
− Remontu konstrukcji stalowych dachów
− Remontu i częściowej wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku głównego
− Wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku administracyjnego
− Docieplenia połaci dachowych i poddaszy oraz ścian szczytowych
− Remontu i wymiany pokrycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem oraz wyposażeniem dachów wraz z instalacja odgromową
− Wykonania oddymiania klatki schodowej – montaż klap dymowych
− Wykonania czerpni i wyrzutni powietrza systemu wentylacji mechanicznej budynku
2.4. Przebudowa szachtu windy w zakresie:
− Nadbudowy szachtu o jedną kondygnację – obsługa pomieszczeń poddasza użytkowego
− Wyposażenia szachtu windy w kabinę do obsługi osób niepełnosprawnych
− Wykonania szachtu instalacyjnego przy szybie windy
2.5. Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
− Wymiana wszystkich okien zewnętrznych elewacji wraz z kompletem obróbek blacharskich i parapetów wewnętrznych
− Remont i przebudowa krat parteru
2.6. Remont elewacji strefy wejścia i schodów z tarasem – wejście od strony parku
− Remont schodów zewnętrznych kamiennych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz obróbek blacharskich
− Remont elewacji strefy wejścia /tynki zewnętrzne, malowanie/
2.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i fundamentów
− Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i fundamentów zewnętrznych – zgodnie z programem prac konserwatorskich
− Naprawa i remont instalacji podziemnych odwodnienia dachów.
2.8. Wymiana i remont stolarki wewnętrznej i zewnętrznej /drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
− Wymiana, remont i wykonanie nowych drzwi wewnętrznych
− Dostosowanie drzwi do wymogów ochrony przeciwpożarowej
2.9. Wykonanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
− Wykonanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Dla obiektu opracowano ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego i uzyskano odstępstwo od warunków technicznych nr WZ.5595.311.2020.NF z 25.08.2020r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
2.10. Zakup i zmontowanie składanych regałów magazynowych, metalowych, z metalowymi półkami, w miejscu wskazanym przez inwestora (TYPU I, TYPU II, TYPU III),
2.11. Zakup palet z tworzywa sztucznego,
2.12. Przeniesienie ośmiu słupów i krzyży drewnianych z przestrzeni klatki schodowej do innych przestrzeni w Muzeum Etnograficznym wskazanych przez pracowników muzeum, w terminie uzgodnionym między stronami. W ramach sposobu zabezpieczenia słupów i krzyży przewiduje się zainstalowanie przez Wykonawcę drewnianych podpór.

Zakres prac opisany w pkt. 2.10; 2.11; 2.12 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zakres prac wyłączony z realizacji::
Wykończenie ścian i sufitów pozycje: 87-91; 95,96; 99-101; 106-110 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej;
Wyposażenie pozycje: 251-259 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej;
Systemy niskoprądowe SAP, CCTV, SSWiN KD.

Szczegółowy opis w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4637100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5810093,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4637100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A-Keller Usługi Budowlane Andrzej Keller

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773275688

7.3.3) Ulica: Narutowicza 3/2

7.3.4) Miejscowość: Stęszew

7.3.5) Kod pocztowy: 62-060

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4637100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.