eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji pn: "Budowa Centrum Rehabilitacji" dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w IławieOgłoszenie z dnia 2022-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji pn: „Budowa Centrum Rehabilitacji” dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510879196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andersa

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital.ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.ilawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji pn: „Budowa Centrum Rehabilitacji” dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7f151d0-b9b4-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036354/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa inwestora zastępczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r.w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z2020
r.poz.1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające racę na
platformiehttps://platformazakupowa.pl tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej
konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100, d) włączona obsługa
Java Script, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanie UTF8,
g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona
w języku polskim,z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego
w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany został Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, adres e-mail: abi@szpital.ilawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na
rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe: oprogramowania, sprzętu informatycznego, na
podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
• umowy - 10 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
• faktury VAT – 5 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji pn: „Budowa Centrum Rehabilitacji” dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 8/2022)
2. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 3 do SWZ.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
6. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 46 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość inspekcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy pzp), mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w tym zakresie Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca wykazał:
a. posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykonanie 1 usługi dla inwestycji o wartości minimum 20 mln PLN brutto lub 2 usług dla inwestycji o łącznej wartości minimum 20 mln PLN brutto odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji budowlanych kubaturowych i usługa/usługi zostały wykonane należycie
Dysponowanie:
b. min. 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub konstrukcyjno-inżynieryjnej:
i. posiadającym minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych
ii. posiadającym doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru, tj. wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień dla inwestycji o wartości równej lub większej niż 2 000 000 PLN. brutto każda
iii. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
iv. będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
c. min. 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
i. posiadającym minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych
ii. posiadającym doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru, tj. wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień dla inwestycji o wartości równej lub większej niż 2 000 000 PLN. brutto każda
iii. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
iv. będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
d. min. 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wysokoprądowych i niskoprądowych:
i. posiadającym minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych
ii. posiadającym doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru, tj. wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dwóch usług nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień dla inwestycji o wartości równej lub większej niż 2 000 000 PLN. brutto każda
iii. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wysokoprądowych i niskoprądowych
iv. będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
e. Specjalistą ds. rozliczeń posiadającym doświadczenia w rozliczaniu inwestycji tj. dokonał rozliczenia 1 inwestycji o wartości minimum 20 mln PLN brutto lub 2 inwestycji o łącznej wartości minimum 20 mln PLN brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert
f. Specjalistą ds. zamówień publicznych posiadającym doświadczenie w przeprowadzaniu procedur o udzielenie zamówienia publicznego tj.: przygotował i przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert minimum 1 procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości równej lub większej niż 5 000 000 PLN netto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a. wykazu usług wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wg załącznika nr 6 do SWZ
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, upoważniające do złożenia oferty.
e) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) Dowód wniesienia wadium jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970 z adnotacją „Wadium – postępowanie nr 8/2022”.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
4. Wadium wniesione w formie przelewu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo, tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed terminem składania ofert. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z w/w form niepieniężnych, powinien być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związana ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (np. bank, ubezpieczyciel) i powinien być złożony za pośrednictwem Platformy zakupowej wraz z ofertą.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust.1 - 5 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak postaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
• zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
• określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
• czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia .
4) Oferta, formularz ofertowy oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1 niniejszej umowy w przypadku:
a) zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 z późn. zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
e) zmniejszenie ceny w każdym przypadku,
4. Zmiany wysokości Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie przepisów o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę),
c) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie przepisów o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę)
d) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.