eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Dostawa opału na potrzeby Gminy BiałaOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa opału na potrzeby Gminy Biała

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-210

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774388531

1.5.8.) Numer faksu: 774387679

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.zielinska@biala.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-732aa47f-9e2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału na potrzeby Gminy Biała

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-732aa47f-9e2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036072/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa opału na potrzeby gminy Biała

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066923

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 1. Zamówienie obejmuje dostawy sukcesywne opału - pellet ( 71 ton) do budynków gminy Biała.
2. Opał dostarczany będzie do poniżej wymienionych budynków we wskazanych szacunkowych ilościach :
1. Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej ul. Kościuszki 10 w Białej - 30 ton
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29 w Białej - 20 ton
3. Budynek mieszkalny wielolokalowy ul. Plac Zamkowy 3 w Białej - 6 ton
4. Budynek mieszkalny wielolokalowy Chrzelice nr 15 - 15 ton
3. Informujemy, iż podane ilości są oszacowane na podstawie dotychczasowej ilości spalanego opału i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Zamawiający sukcesywnie do końca roku 2023 zamawiał będzie transporty opału i rozliczać będzie się za faktycznie zakupione ilości.
4. Dostawy realizowane powinny być samochodami przeznaczonymi do transportu tego rodzaju opału (cysterny z podawaniem pneumatycznym). Jednorazowe zamówienia realizowane będą w ilościach 6-12 ton.
5. Koszt jednej tony opału powinien zawierać w sobie wszelkie koszty wykonania usługi zakup opału, załadunek, transport i rozładunek u Zamawiającego. Nie jest dopuszczone wykazywanie innych kosztów, poza kosztem opału.
6. Wymagania dotyczące opału pellet :
 długość do 40 mm,
 średnica do 8 mm,
 wartość opałowa min 18 000 kj/kg,
 wilgotność max 10 %
 zgodność z normą PN-EN 14961-2 (lub równoważną) ;
UWAGA :
Liczba jednostek tj. miejsca dostawy może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i nie stanowić to będzie podstawy zawarcia aneksu do umowy.
Wykonawca zobligowany jest do :
 dostawy opału zgodnie z zamówieniem odpowiedniej jednostki, zamówienia w formie telefonicznej bądź elektronicznej na podane adresy poczty elektronicznej,
 ustalenia daty dostawy z przedstawicielami zamawiającego,
 dostawy opału,
 ewentualnego posprzątania miejsca rozładunku w przypadku nieporządku,
 wystawienia faktury VAT odpowiedniej jednostce.

Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
Główny: 09111400-4 – paliwa drzewne ( pellet drzewny)

1. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, „że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.".
Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie norm, wykonawca może udokumentować ich równowartość nawet wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.
W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć z ofertą stosowne dokumenty.
Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien zaoferować materiały lub urządzenia równoważne w zakresie norm. Powyższe uzależnione od tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast, modyfikacja w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. Stosownie do art. 107 ust. 2 pzp – zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych - jeżeli będą niekompletne. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje materiały/urządzenia zgodne z postanowieniami SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139728 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 139728 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139728 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poli Trade Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542460464

7.3.3) Ulica: Biblioteczna

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139728 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.