eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Murowana › Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica MurowanaOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPNICA MUROWANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Murowana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-724

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6852100

1.5.8.) Numer faksu: 14 6852102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lipnicamurowana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicamurowana.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a9bbcec-a16f-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a9bbcec-a16f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039196/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana- Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 3235 wraz z kanalizacją deszczową oraz utwardzenie nawierzchni placu postojowego

1.1.4 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana-Przebudowa i modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynku WDL

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073753

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IWEiGP-ZP. 271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1559859,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Przebudowa i modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynku WDL oraz przebudową sieci energii elektrycznej i budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnica Dolna

Zadanie obejmuje: roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, remont drogi z nawierzchnią z kostki brukowej - 353,6 m2, przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową - 250,35 m2, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z drenażem, dostawa i montaż elementów małej architektury, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa sieci elektrycznej, budowa oświetlenia ulicznego na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 310 mb oraz wymiana barier mostowych w ciągu drogi gminnej. Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: projekt budowlany na przebudowę i modernizację odcinka drogi gminnej publicznej wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynku WDL w obszarze wskazanym do realizacji w projekcie budowlanym, projekt przebudowy sieci niskiego napięcia wraz z warunkami i uzgodnieniami Tauron, projekty budowalne i wykonawcze dla budowy oświetlenia ulicznego, projekt wykonawczy wymiany barier mostowych, przedmiary robót - jako element pomocniczy – przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, jest dokumentem podrzędnym w stosunku do projektu budowlanego, uzgodnienia, specyfikacje techniczne, projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 563012,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 3235 wraz z kanalizacją deszczową oraz utwardzenie nawierzchni placu postojowego na dz. nr 3236 w miejscowości Rajbrot

Zadanie modernizacja drogi gminnej oraz utwardzenie placu obok budynku szkoły podstawowej na dz. nr 3235, 3236 w miejscowości Rajbrot obejmuje remont kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z podbudową, remont poboczy wraz z podbudową, utwardzenie placu obok budynku szkoły, remont przepustu pod drogą, remont – umocnienie rowów przydrożnych. Wymiana wiaty przystankowej wraz z wykonaniem kostki pod wiatą, ułożenie rezerwowego rurociągu sieci wodociągowej. Zakres zadania obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną miejscowości Rajbrot. Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, uzgodnienia, projektowane postanowienia umowy, przedmiar robót - jako element pomocniczy – przedmiar robót nie
jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, jest dokumentem podrzędnym w stosunku do
projektu wykonawczego,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 996847,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego tj: do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:00 złożono 3 oferty.
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 zł brutto. Mając na uwadze, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstępie.
Wobec powyższego uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 588064,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 673002,14 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego tj: do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:00 złożono 4 oferty.
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 700 000,00 zł brutto. Mając na uwadze, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstępie.
Wobec powyższego uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 969047,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1234788,43 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.