eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa Pawilonu III"Ogłoszenie z dnia 2022-04-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa Pawilonu III"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 739 13 84

1.5.8.) Numer faksu: 22 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa Pawilonu III"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd5d2ac3-b70a-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mscz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mscz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mscz. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w Rozdz. XXII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mscz.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Administrator może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom, tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
7) W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/AM/4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 657949,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Pawilonu III”.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, który zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną część: 1) Zał. nr 2.1. – Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Pawilonu III z 2008 roku; 2) Zał. nr 2.2. – Charakterystyka materiałowa i inwentaryzacja Pawilonu III; 3) Zał. nr 2.3. – Badania geotechniczne; 4) Zał. nr 2.4. – Ekspertyza pożarowa Pawilonu III; 5) Zał. nr 2.5. – Dokumentacja powykonawcza - przyłącza teletechnicznego; 6) Zał. nr 2.6. – Dokumentacja powykonawcza - przyłącze bezpieczeństwa; 7) Zał. nr 2.7. – Projekt Wykonawczy naprawy dachu Pawilonu III; 8) Zał. nr 2.8. – Wytyczne dotyczące standardów materiałowych i kompatybilności instalacji;
9) Zał. nr 2.9. – Ogólne założenia programu użytkowego dla Pawilonu III.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku nr 26 Pawilon III (dalej: Pawilon III) i 56 (dalej: Dział Farmacji) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń (dalej: Dokumentacja Projektowa) oraz sprawowania czynności nadzoru autorskiego dla Pawilonu III i Działu Farmacji, znajdujących się na terenie MSCZ, będącego częścią historycznego zespołu dawnego Szpitala Tworkowskiego i znajdującego się w Rejestrze zabytków pod numerem A – 1281 z dnia 02.01.1987 r.
4. Celem zadania jest adaptacja dokumentacji budowlanej, zakładającej termomodernizację i przebudowę Pawilonu III wykonanej w 2008 r. do nowych założeń, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian funkcjonalnych oraz postanowień Państwowej Straży Pożarnej wraz z Ekspertyzą Pożarową z 2019 r. Dokumentacja będzie obejmowała m.in. modernizację i dostosowanie obiektu do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, spełnienie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając sąsiadujący z budynkiem nr 26, budynek nr 56 oraz ich otoczenie. W ramach zadania zaprojektowane zostaną systemy wentylacyjne wraz z rekuperacją, spełniające warunki higieniczno-sanitarne, zlikwidowana i przebudowana zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonana instalacja kanalizacji deszczowej do instalacji zbiorczej. Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna (oświetleniowa i odgromowa) zostanie wymieniona, spełniając współczesne warunki techniczne i bezpieczeństwo stosowania. Uwzględnione będą również postanowienia Państwowej Straży Pożarnej, wskazujące na konieczność zastosowania instalacji sygnalizacji pożarowej z monitoringiem oraz zapewniającą dostęp do budynków na potrzeby akcji gaśniczych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednie wagi procentowe:
1) cena – 60%;
2) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 25%;
3) skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10%;
4) dołączenie do realizacji zamówienia architekta krajobrazu – 5%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dołączenie do realizacji zamówienia architekta krajobrazu

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeśli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) 1 wielobranżowy projekt obejmujący budowę, rozbudowę i/lub przebudowę budynku, należącego do klasy 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o powierzchni całkowitej powyżej 2000 m², którego realizacja zakończona została uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (budowy, przebudowy, rozbudowy) z podaniem: a) nazwy przedmiotu zamówienia; b) klasy obiektu wg PKOB; c) zakresu projektu; d) powierzchni całkowitej; e) daty i znaku uzyskania pozwolenia na budowę; f) nazwy i adresu zamawiającego;
2) 1 wielobranżowy projekt polegający na rozbudowie i/lub przebudowie budynku, wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni całkowitej powyżej 2000 m², którego realizacja zakończona została uzyskaniem decyzji pozwolenia (przebudowy, rozbudowy), z podaniem: a) nazwy przedmiotu zamówienia; b) klasy obiektu wg PKOB; c) zakresu projektu; d) powierzchni całkowitej; e) rodzaju ochrony konserwatorskiej; f) daty i znaku uzyskania pozwolenia konserwatorskiego;
g) daty i znaku uzyskania pozwolenia na budowę; h) nazwy i adresu zamawiającego.
Wykonawca może wykazać 1 (jedną) inwestycję, spełniającą oba z powyższych warunków (tj. warunek z pkt. 1) i 2).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Zał. nr 13 do SWZ.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Zał. nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu, potwierdzającego że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w załączniku 1, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;
b) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;
e) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);
2) Zmian kadrowych:
a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego;
b) zmiany osób reprezentujących Wykonawcy, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych.
3) W przypadku zmiany osób lub Podwykonawcy, na którego doświadczenie lub zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba lub Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Czas wymagany na dokonanie tej zmiany nie jest powodem zmiany terminu realizacji Etapów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.
2. Zmiany kadrowe z ust. 1 pkt 2 nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy i zmiana następuje poprzez pisemne zawiadomienie Stron, jednak po potwierdzeniu doświadczenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 1 pkt 3.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mscz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.