eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU CZĘŚĆ 1 I 2Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ
PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU
CZĘŚĆ 1 I 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 1 w Milanówku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013000346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zbigniewa Herberta 43

1.5.2.) Miejscowość: Milanówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przedszkolemilanowek.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fiderkiewicza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przedszkolemilanowek.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ
PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU
CZĘŚĆ 1 I 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d08e7b61-a080-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000278/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa artykułów spożywczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069559

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.P2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 544571,80 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 96440,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Zakup i dostawa artykułów sypkich do stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 1 w Milanówku
Produkty zostały określone w
Formularzu asortymentowo–cenowym (załącznik nr 1 do Oferty – odpowiednio zał. Nr .1.1)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15613300-1 - Produkty zbożowe

15851100-9 - Makaron niegotowany

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 42535,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Zakup i dostawa przetworów, przypraw, wody i słodyczy do stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 1 w Milanówku
Produkty zostały określone w Formularzu asortymentowo–cenowym (załącznik nr 1 do Oferty – odpowiednio zał. Nr 1.2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15872300-4 - Zioła

15831600-8 - Miód

15981000-8 - Wody mineralne

4.5.5.) Wartość części: 32298,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35577,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37638,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37638,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BRAWO” Mariusz Jaworski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5290016264

7.3.3) Ulica: H. Sienkiewicza 34a

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-825

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37638,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43566,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65758,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43566,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BRAWO” Mariusz Jaworski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5290016264

7.3.3) Ulica: H. Sienkiewicza 34a

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-825

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43566,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. części I
W związku z przekazaną informacją o odmowie zawarcia umowy przez wykonawcę - „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polaris” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrał najkorzystniejszą ofertę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.