eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Dostawa opon i dętek do pojazdów i maszyn będących na wyposażeniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2023-02-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa opon i dętek do pojazdów i maszyn
będących na wyposażeniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27681549000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plonów 22i

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.majczak@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzuk.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,115404,261248a9cf18108d57cdb7df691b3f63.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Budownictow drogowe i usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opon i dętek do pojazdów i maszyn
będących na wyposażeniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecc603c5-9e22-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022085/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pił i kosiarek marki HUSQVARNA, STIHL,MAQAKITA, OREGON

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064773

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.24.2023.KM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 369768,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon i dętek do pojazdów i maszyn będących na wyposażeniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.
1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące dostaw zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) i w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ) oraz w Tabeli minimalnych parametrów - Załącznik nr 1.1 do SWZ.
1.3. Zestawienie opon i dętek wraz z ilościami zostało zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ – w Tabeli szczegółowej wyceny jednostkowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 34350000-5 - Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu składania ofert w ramach ww. postępowania zostały złożone następujące oferty:
1) oferta nr 1: cena ofertowa brutto: 210 767,88 zł,
2) oferta nr 2: cena ofertowa brutto: 206 994,24 zł.
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację dotyczącą kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 175 004,40 zł brutto. Możliwości finansowe Zamawiającego nie pozwalają na zwiększenie kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty z najniższą ceną.
Zamawiający unieważnił postępowanie wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206994,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210767,88 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.