eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Remont leśniczówki KazimierzOgłoszenie z dnia 2021-07-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109921 z dnia 2021-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont leśniczówki Kazimierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KONIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310512119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gajowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48632424712

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: konin@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konin.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont leśniczówki Kazimierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8631ca67-df11-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068502/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont Leśniczówki Kazimierz położonej w m. Wygoda 1, 62-540 Kleczew, działka nr 5046/5, Jednostka ewidencyjna 301003_2 Kazimierz Biskupi, Obręb 0013 Nieświastów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.poznan.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie, zmiana i wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, składane są na adres email: konin@poznan.lasy.gov.pl. Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: paulina.olejak@poznan.lasy.gov.pl, mariusz.kotarski@poznan.lasy.gov.pl. W korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslug) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w pkt. 22.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w pkt. 22.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.34.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 182756,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem Leśniczówki Kazimierz położonej w m. Wygoda 1, 62-540 Kleczew, działka nr 5046/5, Jednostka ewidencyjna 301003_2 Kazimierz Biskupi, Obręb 0013 Nieświastów.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń Leśniczówki Kazimierz w zakresie:
1) część mieszkalna budynku:
a) roboty rozbiórkowo – demontażowe w obrębie budynku, w szczególności dotyczące rozbiórki części posadzki w obrębie parteru, demontaż części rurociągu kanalizacyjnego, usunięciu okładzin podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi, skucia okładzin ściennych i podłogowych w łazienkach, kuchni, na schodach wewnętrznych, komunikacji i balkonie, demontażu istniejącej armatury sanitarnej, demontażu schodów i balustrad wewnętrznych, demontażu ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych, demontażu wyłazu strychowego, demontażu balustrad balkonu, demontażu opraw oświetleniowych, łączników instalacyjnych, gniazd wtykowych i pozostałe niewymienione, konieczne do przeprowadzenia remontu,
b) roboty remontowe w zakresie:
- uzupełnienie części posadzki po wymianie rury kanalizacyjnej na parterze budynku,
- wymiana posadzek w całym obiekcie ( poza kotłownią ) wraz z wymianą listew przyściennych,
- wykonanie nowych okładzin schodów wewnętrznych z płytek,
- kompleksowy remont łazienki na parterze i piętrze zgodnie z rysunkami,
- ułożenie fartucha z płytek na ścianie w kuchni,
- wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- malowanie i konserwacja drzwi wejściowych głównych wraz z opaską,
- malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku wraz z wykonaniem niezbędnych wyprawek,
- wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej na balkonie,
- wykonanie nowej posadzki na balkonie ( posadzka w systemie wentylowanym) z płyt granitowych montowanych na podkładkach regulowanych,
- remont parapetów drewnianych,
- wymiana schodów i balustrad schodów drewnianych wewnętrznych,
- wymiana wyłazu na strych,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pośredniej z garderób na piętrze do przestrzeni poddasza nieużytkowego,
- wymiana rury kanalizacyjnej w budynku pod posadzką salonu,
- wymiana zlewu w pomieszczeniu kotłowni wraz z baterią,
- wymiana armatury sanitarnej,
- montaż grzejników w ilości 2 szt.,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych,
- wymiana łączników, gniazd i opraw oświetleniowych,
2) kancelaria leśnictwa:
- remont parapetów i drzwi drewnianych zewnętrznych,
- wymiana skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz z ościeżnicą,
- malowanie pomieszczenia kancelarii,
- demontaż i ponowny montaż łączników, gniazd i opraw oświetleniowych
Podstawowe parametry techniczne budynku objętego remontem:
- powierzchnia zabudowy: 116,34 m2
- powierzchnia użytkowa :część mieszkalna - Parter: 67,99 m2
- Piętro: 56,52 m2
część kancelaryjna - kancelaria: 17,46 m2
- kubatura: 661,98 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia,będą polegały na powtórzeniu w budynku leśniczówki robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa, w szczególności: roboty remontowe w zakresie:
- wymiana posadzek wraz z wymianą listew przyściennych,
- wykonanie okładzin wewnętrznych z płytek,
- wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- malowanie pomieszczeń,
- wykonanie posadzek na zewnątrz budynku,
- wymiana armatury sanitarnej,
- montaż grzejników.
Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
Zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności powstałych w trakcie realizacji robót, tj. po wykonaniu demontażu i rozbiórek, które ukazały zły stan techniczny elementów budynku, co powodować będzie, że wykonanie robót naprawczych jest konieczne dla wykonania zamówienia podstawowego i nie będzie możliwe bez zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena
2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 zł.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na remoncie, budowie, lub przebudowie budynku, o których mowa w Art. 3 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) o wartości co najmniej 220 00,00 zł brutto.
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownik robót, posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia . Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych (pkt 10.3. lit a), c)—f) SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty te Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczeni oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ.
Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.2. lit. a) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu także:
a) formularz Oferty,
b) kosztorysy ofertowe uproszczone,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 10.18-10.22 SWZ,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 10.18-10.22 SWZ,
f) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w treści formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ),
g) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),
h) cyfrowe odwzorowanie dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowej wizji lokalnej (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 700,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ BANK nr rachunku: 42 1540 1027 2102 0000 4376 0002 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Remont leśniczówki Kazimierz”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z Wykonawców. Powinny one zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców.
Wszyscy Wykonawcy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawcówłącznie lub każdego z osobna.
Na mocy art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - oświadczenie takie należy złożyć w sytuacji gdy, Wykonawcy będą polegać na zdolnościach (w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, także postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 10.3. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianą postanowień Umowy w zakresie przedłużenia
terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,
3) konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę ( np. konieczność usunięcia skutków klęsk żywiołowych) na czas dłuższy niż 7 dni,
4) warunków atmosferycznych niepozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, pod warunkiem, ze organizacja prac przez Wykonawcę była prawidłowa,
5) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
6) byłoby spowodowane działaniem siły wyższej, tj. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe ( lub prawie niemożliwe ) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, np.: pożary o dużych rozmiarach, epidemie, zamieszki, strajki generalne, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów.
Przedłużenie terminu wykonania Umowy, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej obejmować będzie wyłącznie okres trwania okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu wykonania Umowy.
Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii,
urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne i jakościowe lub na o wyższych parametrach niż określone w SWZ, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.
Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych.
Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych będzie się odbywało przy pomocy stawek kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiedników – według nakładów zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych i stawek publikowanych w serwisach cenowych (Sekocenbud, Orgbud) wg danych za ostatni zakończony kwartał.
Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie tych zmian.
Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach:
1) powierzenie wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 8 umowy,
2) powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 8 ust. 3 możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 8 umowy,
3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 8 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem zmianą postanowień Umowy, w określonych przypadkach na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Każda zmiana umowy wymagać będzie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania ofert ujęte zostały w pkt. 11.11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się 15.07.2021 roku, od godziny 09:00 do 13:00, w leśniczówce Kazimierz położonej w m. Wygoda 1, 62-540 Kleczew, działka nr 5046/5, Jednostka ewidencyjna 301003_2 Kazimierz Biskupi, Obręb 0013 Nieświastów.
Do wizji mogą przystąpić tylko osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy.
Osoba reprezentująca wykonawcę powinna przedłożyć zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przystąpieniu do wizji lokalnej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ), wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do odbycia wizji lokalnej. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim należy przekazać przedstawicielowi zamawiającego w dniu wizji, po przybyciu na miejsce wizji (nie później niż do godziny 12:00).
Odbycie wizji terenowej zostanie udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Poświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
Oferta złożona bez przeprowadzenia wizji lokalnej będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).
Wartość zamówienia wskazana w pkt. 4.1.5.) ogłoszenia o zamówieniu nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP. Wartość zamówienia wraz z zamówieniami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP wynosi 274134,89 PLN.
Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy spełnienia przez Wykonawcę określonych w SWZ formalności.
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w SWZ.
2021-07-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.