eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w SłońskuOgłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podmiejska 17

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957334500

1.5.8.) Numer faksu: 957334524

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.swnet.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-076e6f88-9e30-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-076e6f88-9e30-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036970/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063597

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKW.2232.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 401150 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej w okresie od dnia …………….. do 31.12.2023 r.
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktu poboru energii elektrycznej o numerze: 590310600001173224 i 590310600001173231,
3. Sprzedaż energii elektrycznej poprzedzona zostanie zgłoszeniem, o którym mowa w §6 ust.1 Umowy.


§5
1. Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji Umowy do wskazanego punktu poboru energii elektrycznej prognozuje się na poziomie 565,00 MWh.
2. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (wahanie na poziomie +/- 20%) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w Ofercie oraz niniejszej umowie, przy czym Zamawiający deklaruje pobór energii elektrycznej w okresie trwania niniejszej umowy na poziomie nie mniejszym niż 70% wskazanego w ust.1 wolumenu.
3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej do przedmiotowego punktu poboru określana jest każdorazowo w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD.
4. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana będzie na potrzeby nabywcy (odbiorcy) końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.