eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.mops.bielsko.pl, zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e3b0b62-9be9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023017/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup żywności

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055131

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.3211.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 105795,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Dostawa artykułów żywnościowych realizowana będzie jeden raz w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00 na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Dostawa obejmuje dostarczenie i wniesienie artykułów żywnościowych na teren obiektu przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15423000-9 - Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane

4.5.5.) Wartość części: 39144,17 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i jaj
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Dostawa artykułów żywnościowych realizowana będzie jeden raz w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00 na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Dostawa obejmuje dostarczenie i wniesienie artykułów żywnościowych na teren obiektu przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 37251,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Dostawa artykułów żywnościowych realizowana będzie jeden raz w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00 na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Dostawa obejmuje dostarczenie i wniesienie artykułów żywnościowych na teren obiektu przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131120-2 - Produkty wędliniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 29130,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38091,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53617,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38091,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH BŁAŻEJ Błażej Firganek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521592532

7.3.3) Ulica: Rzeźnicza 2

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38091,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42195,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46819,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42195,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH BŁAŻEJ Błażej Firganek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521592532

7.3.3) Ulica: Rzeźnicza 2

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42195,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31825,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31825,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31825,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5470049911

7.3.3) Ulica: Cyniarska 11

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31825,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.