eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e79428b8-cb51-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00106129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101744/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
2.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”
2.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
1.4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
3.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w
Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565,
wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem
000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail:
administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę i instalację macierzy dyskowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w
Zakopanem, znak referencyjny A.ZP.271-8/23.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
4.1 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
4.2 dla postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Platformy eZamawiający odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą: 02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, posiadająca numer NIP 526 - 25 - 35 - 153, numer REGON 017282436, właściciel
Platformy Zakupowej, na której Administrator danych osobowych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
działającej pod adresem:
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania , zgodnie z
art. 15, 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania , zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pozostałe informacje w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.ZP-271-2/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w ramach inwestycji: „Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem”.
2. Inwestycja ma na celu zwiększenie izolacyjności cieplnej budynku, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2.
3. Zakres robót obejmuje:
1) Roboty budowlane dociepleniowe:
a) Roboty zewnętrzne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku poniżej gruntu poprzez:
• odkopanie i odsłonięcie ścian,
• odczyszczenie istniejącej powierzchni ściany
• uzupełnienie ubytków ścian zaprawa betonową
• wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej
• wykonanie pionowej izolacji cieplnej z płyt z polistyrenu ekstradowanego
• zasypanie ścian
• uporządkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z doprowadzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego (w szczególności dotyczy nawierzchni z kostki brukowej)
b) Roboty wewnętrzne polegające na dociepleniu posadzek na gruncie na poziomie przyziemia poprzez:
• usunięcie istniejącej nawierzchni posadzek wraz z wylewką
• wykonanie wylewki wraz z poziomą izolacja przeciwwilgociową
• wykonanie poziomej izolacji cieplnej z płyt z polistyrenu ekstradowanego
• wykonanie posadzek z wykładziny PCV i płytek gresowych
2) Roboty instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej:
a) Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w korytarzach, wszystkich gabinetach i biurach w kondygnacjach piwnica, niski i wysoki parter, piętra 1-3:
• montaż układów wentylacyjnych zgodnie z projektem
• centrale wentylacyjne
• prace uzupełniające – budowlane
• prace uzupełniające - elektryczne
b) Montaż pompy ciepła

Inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 400 000,00 zł każda, polegające na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku.

2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami, które będą wykonywać zamówienie, spełniającymi poniższe wymagania:
a) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budową.
b) osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych;
c) osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 pkt. 1-6 i art. 109 ust.1 pkt. 4,5 i 7 p.z.p:
1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ;
2 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 p.z.p. i art.109 ust.1 pkt. 5 i 7– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ;;
3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (szczegółowo określonych w Rozdziale XI pkt. 1.2.4 ppkt 1) i 2) SWZ):

1) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 6 do SWZ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 7 do SWZ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
3.1 Formularz Oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku) i dołączyć:
- Tabelę Elementów Rozliczeniowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ. Formularze w/w nie podlegają uzupełnieniu.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.2.1 oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIII pkt. 1 SWZ – wg wzoru załącznik nr 3 do SWZ
3.2.2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3.2.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale XV SWZ.
3.2.4 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 1.2.1 SWZ (jeżeli dotyczy) wg wzoru załącznik nr 4 do SWZ;
3.2.5 Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg. wzoru załącznik nr 5 do SWZ.
3.3 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
3.4 W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w formie lub postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
3.5 Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.6 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane;
5. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1.2.4 pp. 1) i 2) SWZ, Wykonawcy mogą spełniać łącznie (co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy łącznie ).
7. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale XIII pkt 1 i 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy p.z.p oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy p.z.p., możliwość zmiany postanowień Umowy określając rodzaj, zakres oraz warunki zmian postanowień Umowy w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmian terminu realizacji zamówienia, określonego w § 4 ust. 4, o czas odpowiadający opóźnieniu, jeżeli takie opóźnienie wystąpi na skutek okoliczności mających bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy i okoliczności te nie są zawinione przez Wykonawcę, w szczególności będące następstwem:
a) zaistnienia działania siły wyższej, utrudnienia realizacji umowy związane ze stanem epidemii, awarie;
b) udokumentowane opóźnienie wprowadzenia wykonawcy na budowę przez Zamawiającego;
c) szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne (tj. ponad przeciętne niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci ciągłych co najmniej 5 dniowych opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu);
d) konieczność usunięcia wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się dopiero na etapie realizacji Umowy,
e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
f) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.
3) zmian w zakresie osób kluczowych dla realizacji zamówienia
4) zmian warunków, sposobu wykonania w tym wykonania robót zamiennych czy zmiany technologii wykonania robót, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia jeśli zmiana ta jest spowodowana:
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;
b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób założony w dokumentacji technicznej z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy;
c) koniecznością realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia o których mowa w §1 umowy, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
d) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, których zastosowanie byłoby korzystniejsze dla zamawiającego (m.in. np. ze względu na koszty eksploatacji);
e) koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.(...)

Wszystkie zapisy dot. zmian umowy zawarte są w Projekcie Umowy stanowiącym zał. nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.