eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pabianicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 225 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 42 215 91 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.pabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-716aa51d-cb0a-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031893/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zalecenia dotyczące stosowanych formatów przekazywanych plików, kompresji danych, zasad dotyczących stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego określono w rozdziale XXV - Zalecenia Zamawiającego SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DM.272.13.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice”. Zakres przebudowy i rozbudowy obejmuje, w szczególności: poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, z zastrzeżeniem konieczności miejscowej wymiany podbudowy jezdni, elementy ochrony niechronionych uczestników ruchu: droga dla pieszych, droga dla pieszych i rowerów, utwardzenie poboczy, pobocza ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, przebudowę/budowę zjazdów, remont przepustów pod jezdnią i pod zjazdami, wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych klasy „L” nr 3309E i 3310E w zakresie:
1) Przebudowy DP 3309E – ul. Rydzyńska w Pabianicach od skrzyżowania z ul. 20 Stycznia do miejscowości Rydzyny, obejmującą w szczególności poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii ruchu KR2, wbudowanie siatki wzmacniającej, budowę, remont i przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, utwardzenie poboczy, pobocza gruntowe, wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów, odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych, likwidację rowów przydrożnych, przebudowę i budowę zjazdów, umocnienie skarp, oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym, wycinkę drzew, nasadzenia kompensacyjne, wykonanie terenów zielonych;
2) Przebudowy DP 3310E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice do miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów, obejmującą w szczególności poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami i ewentualnym wzmocnieniem podłoża o nośności dostosowanej dla kategorii ruchu KR1, wbudowanie siatki wzmacniającej, budowę, remont i przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, utwardzenie poboczy, wykonanie drogi dla pieszych, odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych, przebudowę i budowę zjazdów, umocnienie skarp, wykonanie wpustów krawężnikowych z przykanalikami, oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcie kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym, wycinkę drzew, nasadzenia kompensacyjne, wykonanie terenów zielonych;
3) Przebudowy DP 3310E w miejscowości Pawłówek na odcinku od miejscowości Rydzyny do drogi wojewódzkiej nr 485, obejmującą w szczególności poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni, budowę chodnika, wykonanie poboczy utwardzonych, przebudowę zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych, oznakowanie poziome, pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę kanału technologicznego.
Odcinki dróg wskazane w pkt 1) i 2) o łącznej długości ok. 2,65 km - realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Odcinek drogi wskazany w pkt 3) o długości ok. 0,18 km - realizacja na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.
Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla odcinków wskazanych w pkt 1) i 2) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno –Użytkowym dla zadania (dalej PFU), który stanowi załącznik do SWZ.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) – waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (G) – waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

2.1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Kryterium nr 2 – GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE:
Oferta z gwarancją 60 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40.
Oferta z gwarancją 48 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

Gof - Gmin
Gwarancja (G) = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
Gmax - Gmin

Gdzie:
G - liczba punktów oferty ocenianej
Gof - wartość parametru oferty ocenianej
Gmin - stała minimalna wartość parametru – 48
Gmax - stała optymalna wartość parametru – 60
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy – zamawiający do obliczeń przyjmie gwarancję wynoszącą 60 miesięcy (gwarancja jakości na wykonane roboty powyżej 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowana), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, gwarancja jakości na wykonane roboty krótsza niż 48 miesięcy jest niezgodna z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.
Okres gwarancji należy określić w ofercie w miesiącach.
3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:
O = C + G
O – ogólna liczba punktów oferty
C – liczba punktów za kryterium cena
G – liczba punktów za kryterium gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony 00/100) każda i długości nie mniejszej niż 1 km każda.
2. Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
2.1. kierownik budowy – 1 osoba
− uprawnienia: budowlane o specjalności drogowej przynajmniej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy na inwestycjach w zakresie rozbudowy lub przebudowy lub budowy lub remontu dróg publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt. 1.1., 1.2. i 1.3. – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (propozycję treści zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale X pkt 4 ppkt 4.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
7.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 umowy,
b) wystąpienia opóźnienia Wykonawcy spowodowanego prowadzeniem wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,
c) wystąpienia opóźnienia Wykonawcy spowodowanego usuwaniem niewypałów lub niewybuchów uniemożliwiającym wykonanie robót,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, o których mowa w § 4 umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu umowy,
e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, warunków od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy,
f) powstania opóźnienia będącego następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, udzielania odpowiedzi na wnioski, których uzyskanie jest niezbędne do dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
h) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
i) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec.
7.2. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wskazane pkt 7.1 powyżej okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy lub jej etap wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy i/lub realizację umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.3. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wskazanym poniżej.
7.4. Warunkiem koniecznym dla wprowadzenia zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym jest zgodność wprowadzonej zmiany z warunkami wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
7.5. Zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy:
a) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SWZ, w przypadku:
- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, o których mowa w § 4 umowy,
- konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
cdn. w Sekcji IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CD SEKCJI VII PKT. 7.4.) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN UMOWY:
b) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych objętych umową, w przypadku:
- zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w §13 ust. 13 umowy,
- zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia,
- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które podwyższą jakość wykonanych robót, lub zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy, lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu.
2. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:
a) zmiany umowy, w wyniku zaistnienia okoliczności powodującej zmianę wynagrodzenia wskazanych powyżej, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmienia się odpowiednio z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w §13 ust. 13 umowy,
b) waloryzacji wynagrodzenia zgodnie i na zasadach wskazanych w § 14 i 15 umowy.
4. Każda ze Stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie określonym w pkt. 1.
5. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
PROGRAMY: Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy współfinansowany będzie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
WIZJA LOKALNA: Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej (wizja lokalna nieobowiązkowa).
TERMIN WYKONANIA UMOWY: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.