eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 9/TRNS_PiT/DCZP/2024/P "Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - transport sanitarny dla pacjentów "Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
9/TRNS_PiT/DCZP/2024/P „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021184819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-226

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 572290599

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dczp.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

9/TRNS_PiT/DCZP/2024/P „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-369e825e-cb1a-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem „platformy zakupowej Open Nexus” dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw lub poczty elektronicznej na adresy e-mail osób wyznaczonych przez Zamawiającego
do kontaktu z Wykonawcami.
UWAGA! Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania Oferty.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może wejść na stronę platformy zakupowej bezpośrednio, wpisując adres
https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw w przeglądarkę internetową. Następnie Wykonawca klika w zakładkę
„POSTĘPOWANIA” i wybiera przedmiotowe postępowanie, gdzie należy złożyć Ofertę.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Pani Iga Dąbrowska 505 247 231 email: przetargi@dczp.wroclaw.pl w sprawach formalnych związanych z postępowaniem;
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej,
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej się na dole
strony).
Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez Wykonawców nie
posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż
konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W
przypadku Wykonawców niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane będzie
potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie
jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych
folderów.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w
zakładce „Regulamin” (znajdującej się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/TRNS_PiT/DCZP/2024/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny
(„P”) lub transport sanitarny („T”) dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z
uwzględnieniem transportu materiałów biologicznych, personelu oraz dokumentacji medycznej transportem typu „T” (wg
zakresu CPV oznaczonego poniżej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w części 1 oraz 2 zamówienia Zamawiający będzie się
kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena za transport na terenie Wrocławia - 70 %,
2) Cena za transport poza terenem Wrocławia – 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
7.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;
7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp.
7.4. Zgodnie z Art. 112 ust 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie świadczeń objętych niniejszą umową na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 866), Wykonawcy, Podwykonawców, a także polis imiennych osób wymienionych w załączniku „Zasoby” o ile są obowiązkowe, na wszystkie zdarzenia oraz utrzymywania przedmiotowego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
• Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:
karetki specjalistyczne typu „P” – co najmniej 2 pojazdy
karetki specjalistyczne typu „T” – co najmniej 1 pojazd
• stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zadań określonych w specyfikacji.
• Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na min. niepełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę 3 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na świadczenie usług transportu sanitarnego dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.: transport sanitarny bez opieki medycznej, usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu „P” z zespołem podstawowym, usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu „T” transportową. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w przedmiotowej umowie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
• W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za miesiąc, w którym nie dopełniono wymogu.
• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
8.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
8.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. – Załącznik nr 8 do SWZ.
8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziały w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 4
8.5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 899 ze zm.)
 wykaz środków transportu, którymi dysponuje Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych na dzień składania ofert polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.
 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;
 Kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie świadczeń objętych niniejszą umową na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 866), Wykonawcy, Podwykonawców, a także polis imiennych osób wymienionych w załączniku „Zasoby” o ile są obowiązkowe, na wszystkie zdarzenia oraz utrzymywania przedmiotowego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
8.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
8.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. – Załącznik nr 8 do SWZ.
8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziały w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 4
8.5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 899 ze zm.)
 wykaz środków transportu, którymi dysponuje Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych na dzień składania ofert polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.
 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;
 Kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie świadczeń objętych niniejszą umową na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 866), Wykonawcy, Podwykonawców, a także polis imiennych osób wymienionych w załączniku „Zasoby” o ile są obowiązkowe, na wszystkie zdarzenia oraz utrzymywania przedmiotowego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne oraz spełniającym wymagania określone sektorowymi przepisami prawa lub aktami administracyjnymi wydawanymi przez powołane do tego organy, w tym NFZ, zarówno co do ambulansów jak i ich wyposażenia, odnoszące się w szczególności do udzielania świadczeń medycznych i świadczeń im towarzyszących.
• Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:
karetki specjalistyczne typu „P” – co najmniej 2 pojazdy
karetki specjalistyczne typu „T” – co najmniej 1 pojazd

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej
podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie
dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
9.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów
wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
9.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
9.7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.