eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w SkórcuOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Caritas Diecezji Siedleckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710387392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlana 1

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (25) 640 71 30

1.5.8.) Numer faksu: +48 (25) 640 71 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siedlce@caritas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.caritas.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06b8ac37-9c61-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Kościelna osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność charytatywna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06b8ac37-9c61-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055647

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WTZ_Skórzec.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 186991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego (9 miejsc) przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu. Samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, niezarejestrowany o liczbie miejsc 9 (8+1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar D.
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34115200-8 –pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
4. Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone auto wynosi 2 lata.
5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211606 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211606 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211606 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMS CHRÓŚCICKI Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 821232878

7.3.3) Ulica: Brzeska 178

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211606,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.