eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa WielkopolskaOgłoszenie z dnia 2024-02-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa Wielkopolska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Wielkopolska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Daszyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 286 77 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@sroda.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sroda.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa Wielkopolska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f6d0fab-c99f-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00004536/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa Wielkopolska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie proceduralnym: Wiesława Nowak, Katarzyna Florczyk, tel. 61 2867737 w zakresie merytorycznym: Michał Orłowski, Agnieszka Regulska, tel. 61 286 7734. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość do zamawiającego po których pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@sroda.wlkp.pl Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Zamawiający zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej-kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Wielkopolska Inspektor Ochrony Danych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – pani Paulina Lesiecka – Koralewska kontakt: adres e-mail: IOD@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa Wielkopolska, nr sprawy IiZ.271.5.2024. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz ogłoszenie pkt 3.15 RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiZ.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w obrębie ulicy Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej w Środzie Wielkopolskiej.
Przedmiotem zadania nr 1 jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w rejonie dróg gminnych ulic Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej w Środzie Wielkopolskiej. W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty ziemne i montażowe związane z budową nowej linii kablowej YAKY4x35 mm2 w rurze osłonowej na odcinku ok. l=1181m, jak również zamontować stalowe rurowe ocynkowane słupy oświetleniowe h=8,0m szt. 29, montowane na betonowym fundamencie oraz 29kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED o mocy 33W. Zgodnie z wydanymi warunkami szafka SO zlokalizowana będzie na w pasie drogowym ul. Rolnej i zasilana ze złą-cza pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy przyłączeniowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji – waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 x 60%
cena oferty ocenianej brutto*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji (G) – waga 40%
Oceniany zostanie okres rękojmi i gwarancji na roboty objęte niniejszym postępowaniem, zadeklarowany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, wykonawca otrzyma zero (0) punktów. Za zadeklarowany dodatkowy okres rękojmi i gwarancji w przedziale pomiędzy od 37 do 60 miesięcy Wykonawca otrzyma punkty wyliczone według poniższego wzoru:

okres rękojmi i gwarancji w ofercie ocenianej*
G = ----------------------------------------------------------- x 100 x 40%
najdłuższy okres rękojmi i gwarancji*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w kryterium „okres dodatkowej rękojmi i gwarancji ” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, czyli maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Wówczas wykonawca otrzyma maksymalną ilość punków w tym kryterium tj. 40. W przypadku wyboru takiej oferty, do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
c) Wymagane jest podanie w ofercie okresu rękojmi i gwarancji w pełnych miesiącach.
d) W przypadku nie wskazania okresu rękojmi i gwarancji w Formularzy ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres rękojmi i gwarancji w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ (tzn. 36 miesięcy). Wówczas wykonawca otrzyma 0 pkt.
e) Jeżeli wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 36 miesięcy , Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie po zsumowaniu punktów w kryterium „CENA” i „OKRES DODATKOWEJ RĘKOJMI I GWARANCJI.

6. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryterium „CENA” i „OKRES DODATKOWEJ RĘKOJMI I GWARANCJI” zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która ma największą ilość punktów w kryterium CENA.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Dębiczu
Przedmiotem zadania nr 2 jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dębicz. W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty ziemne i montażowe związane z budowa nowej linii kablowej YAKY4x35 mm2 w rurze osłonowej na odcinku długości ok. l=516mb, zamontować stalowe rurowe ocynkowane słupy oświetleniowe h=8,0m szt. 15, montowane na betonowym fundamencie oraz 15kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED o mocy 44W. Zgodnie z wydanymi warunkami szafka SO zlokalizowana będzie na w pasie drogowym i zasilana ze złącza pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy przyłączeniowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji – waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 x 60%
cena oferty ocenianej brutto*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji (G) – waga 40%
Oceniany zostanie okres rękojmi i gwarancji na roboty objęte niniejszym postępowaniem, zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, wykonawca otrzyma zero (0) punktów. Za zadeklarowany dodatkowy okres rękojmi i gwarancji w przedziale pomiędzy od 37 do 60 miesięcy Wykonawca otrzyma punkty wyliczone według poniższego wzoru:

okres rękojmi i gwarancji w ofercie ocenianej*
G = ----------------------------------------------------------- x 100 x 40%
najdłuższy okres rękojmi i gwarancji*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu


a) Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w kryterium „okres dodatkowej rękojmi i gwarancji ” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, czyli maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Wówczas wykonawca otrzyma maksymalną ilość punków w tym kryterium tj. 40. W przypadku wyboru takiej oferty, do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
c) Wymagane jest podanie w ofercie okresu rękojmi i gwarancji w pełnych miesiącach.
d) W przypadku nie wskazania okresu rękojmi i gwarancji w Formularzy ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres rękojmi i gwarancji w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ (tzn. 36 miesięcy). Wówczas wykonawca otrzyma 0 pkt.
e) Jeżeli wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 36 miesięcy , Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie po zsumowaniu punktów w kryterium „CENA” i „OKRES DODATKOWEJ RĘKOJMI I GWARANCJI.

6. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryterium „CENA” i „OKRES DODATKOWEJ RĘKOJMI I GWARANCJI” zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która ma największą ilość punktów w kryterium CENA.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w Zielnikach Przedmiotem zadania nr 3 jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w rejonie dróg gminnych w Zielnikach. W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty ziemne i montażowe związane z budową nowej linii kablowej YAKY4x35 mm2 w rurze osłonowej na odcinku ok. l=520mb, jak również zamontować stalowe rurowe ocynkowane słupy oświetleniowe h=8,0m szt. 16, montowane na betonowym fundamencie oraz 16kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED o mocy 37W. Zgodnie z wydanymi warunkami szafka SO zlokalizowana będzie na w pasie drogowym i zasilana ze złącza pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy przyłączeniowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji – waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 x 60%
cena oferty ocenianej brutto*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium cena będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji (G) – waga 40%
Oceniany zostanie okres rękojmi i gwarancji na roboty objęte niniejszym postępowaniem, zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, wykonawca otrzyma zero (0) punktów. Za zadeklarowany dodatkowy okres rękojmi i gwarancji w przedziale pomiędzy od 37 do 60 miesięcy Wykonawca otrzyma punkty wyliczone według poniższego wzoru:

okres rękojmi i gwarancji w ofercie ocenianej*
G = ----------------------------------------------------------- x 100 x 40%
najdłuższy okres rękojmi i gwarancji*
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu


a) Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w kryterium „okres dodatkowej rękojmi i gwarancji ” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, czyli maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Wówczas wykonawca otrzyma maksymalną ilość punków w tym kryterium tj. 40. W przypadku wyboru takiej oferty, do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
c) Wymagane jest podanie w ofercie okresu rękojmi i gwarancji w pełnych miesiącach.
d) W przypadku nie wskazania okresu rękojmi i gwarancji w Formularzy ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres rękojmi i gwarancji w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ (tzn. 36 miesięcy). Wówczas wykonawca otrzyma 0 pkt.
e) Jeżeli wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 36 miesięcy , Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie po zsumowaniu punktów w kryterium „CENA” i „OKRES DODATKOWEJ RĘKOJMI I GWARANCJI.

6. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryterium „CENA” i „OKRES DODATKOWEJ RĘKOJMI I GWARANCJI” zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która ma największą ilość punktów w kryterium CENA.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zadania nr 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, dotyczące budowy lub rozbudowy oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ

W zakresie zadania nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, dotyczące budowy lub rozbudowy oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ

W zakresie zadania nr 3: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, dotyczące budowy lub rozbudowy oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

U w a g a:
1. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej może wykazać się jednym zrealizowanym Zadaniem (doświadczeniem opisanym powyżej).
2. Przez wykonanie zadania rozumie się wykonanie go na podstawie jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania umów.
3. Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym.
4. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej nie podlega sumowaniu oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę, albo jeden z uczestników konsorcjum musi posiadać pełne doświadczenie a w sytuacji gdy wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - podmiot ten musi wykazać się realizacją wymaganych robót.
5. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane przedstawione w walutach obcych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo opisany został we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ oddzielnie dla każdego zadania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści formularza ogłoszenia o zamówieniu, szczegółowe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z załącznikami na platformie zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.