eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grojec › Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w GrojcuOgłoszenie z dnia 2021-07-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104680 z dnia 2021-07-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357143467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartosza Głowackiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-566

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osp.grojec998@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojec.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.grojec.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1512752f-c2f1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073109/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 763830,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grojec. Pojazd musi być fabrycznie nowy, z kompletem dokumentów, przygotowany do rejestracji w Polsce, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem umożliwiające rejestracje pojazdu na terenie kraju. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr. 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 763830,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 763830,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mototruck sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382091601

7.3.3) Ulica: ul. ks. P. Ściegiennego 270

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 763830,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

2021-07-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.