eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gmina.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98985c42-cb09-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00014617/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zapytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta
w rozdziale 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI-GB.ZP.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in.:
1) budowę boiska o wymiarach 16 m x 29,5 m,
2) wykonanie zadaszenia boiska w postaci konstrukcji ramowej łukowej pokrytej membraną PCV z możliwością demontażu ścian w postaci zwijania membrany PCV,
3) wykonanie ścian szczytowych z płyt warstwowych,
4) rozbudowa o łącznik z istniejącym budynkiem Szkoły oraz przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego,
5) wykonanie instalacji sanitarnych (hydrantowa, grzewcza, wentylacji mechanicznej),
6) wykonanie instalacji elektrycznych (rozdzielnie, instalacje wewnętrzne, p.poż, odgromowa),
7) roboty wewnętrzne wykończeniowe,
8) wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
9) zakup i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej,
10) wycinka 3 drzew,
11) wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej ,
12) zasianie trawy,
13) dostawa i montaż wyposażenia sportowego.

Zakres robót nie obejmuję rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

Uwaga: Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia są wyłącznie przykładem ich użycia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego lub hali sportowej lub innego zadaszonego budynku kategorii V załącznika do ustawy Prawo budowalne o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN, która została wykonana
w sposób należyty.
b) dysponuję jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i pełnić będzie funkcję kierownika budowy;
c) dysponuję jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w ww. specjalności;
d) dysponuję jedną osobą,, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
i pełnić będzie funkcję kierownika robót w ww. specjalności.

Kierownik budowy oraz kierownicy robót, o których mowa w ust. 5.2. pkt 4) lit. b)-d) SWZ powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, 1705) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Należy złożyć wypełniony i podpisany .
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497 z zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości: 20.000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:
1) w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili
zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się
przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności)
oraz działania osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody w mieniu Wykonawcy lub
Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie jest niemożliwe – o czas niezbędny do usunięcia
negatywnych skutków wpływających na zdolność wykonania zamówienia przez obie strony;
2) jest to związane z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym w związku z koniecznością
sporządzenia projektu zamiennego, które to okoliczności wynikną w toku prowadzenia robót, a spowodowane będą
względami technicznymi, warunkami gruntowymi oraz lokalnymi, w tym wynikających z konieczności dostosowania zakresu
zadania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czas niezbędny do zmiany dokumentacji projektowej i dopełnienia
niezbędnych czynności formalnych związanych z możliwością prowadzenia robót,
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy:
1) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki
wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
2) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców;
3. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.